برگزاری جلسه‌ي دفاع خانم محمدیاری دانشجوی رشته‌ي مشاوره و راهنمایی

۲۰:۳۹
۱۳۹۵/۵/۱۲

برگزاری جلسه‌ي دفاع خانم محمدیاری دانشجوی رشته‌ي مشاوره و راهنمایی

به آگاهی می‌رساند جلسه‌ي دفاع خانم انسیه محمدیاری دانشجوی کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه خاتم به راهنمایی سرکار خانم دکتر خدابخشی در تاریخ 95/05/12 ساعت 10 صبح در سالن امام رضا برگزار گردید.


اطلاعیه آموزش
جلسه دفاع
دانشگاه خاتم
مشاوره و راهنمایی