انتصاب رئيس دانشکده‌ی علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

۱۱:۴۰
۱۴۰۰/۶/۳۰

انتصاب رئيس دانشکده‌ی علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

با حکم ریاست محترم دانشگاه مورخ 1400/06/30، جناب آقاي دكتر محسن خوش­ طینت پاک نیت به سمت رئیس دانشکده‌ی علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی منصوب شدند.


آقای دکتر محسن خوش طینت پاک نیت
دانشکده علوم اقتصادی
مدیریت و علوم مالی