حمایت دانشگاه خاتم از رتبه های برتر آزمون ورودی دانشگاه های سراسری

شرایط دانشگاه خاتم برای پذیرش رتبه های برتر آزمون ورودی دانشگاه های سراسری

دانشگاه خاتم به پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری کارشناسی ارشد با رتبه‌های کشوری در کلیه رشته گرایش ها تسهیلات مالی ارایه  می کند:

1- رتبه های 1 تا 50 در بدو ورود از پرداخت کل شهریه ثابت و متغیر معاف و مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی  مصوب شورای دانشگاه خاتم خواهند گردید .

2- رتبه های 50 تا 100در بدو ورود از پرداخت کل شهریه ثابت و متغیر معاف و مشمول 50%کمک هزینه تحصیلی مصوب شورای دانشگاه خاتم خواهند گردید .

3- رتبه های 100 تا 200 معاف از شهریه ثابت و متغیر خواهند بود.

حائزین رتبه های فوق چنانچه در طول تحصیل به عنوان دانشجوی رتبه اول تا سوم در هر نیمسال معرفی گردند کماکان از امتیازات فوق بهره مند خواهند بود.