گروه مهندسی کامپیوتر

  • اعضای هیئت علمی
  • دروس رشته
  • برنامه کلاسی
  • پایان‌نامه‌های مصوب
  • اطلاعیه‌های گروه
اساتیدی که در حال حاضر مشغول تدریس در این گروه می باشند عبارت‌اند از:

مدیر / سرپرست گروه

احسان اخترکاوان
احسان اخترکاوان

سمت:
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی:
گروه مهندسی کامپیوتر
شماره داخلی:
02189174117
ایمیل:
e.akhtarkavan@Khatam.ac.ir


اعضای هیئت علمی

کیوان ناوی
کیوان ناوی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی:
گروه مهندسی کامپیوتر
شماره داخلی:
02189174124
ایمیل:
k.navi@Khatam.ac.ir
علی موقر رحیم آبادی
علی موقر رحیم آبادی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی:
گروه مهندسی کامپیوتر
شماره داخلی:
02189174118
ایمیل:
a.movaghar@Khatam.ac.ir
محمدتقی  منظوری شلمانی
محمدتقی منظوری شلمانی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی:
گروه مهندسی کامپیوتر
شماره داخلی:
02189174123
ایمیل:
m.manzori@Khatam.ac.ir
حسین  پیوندی
حسین پیوندی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی:
گروه مهندسی کامپیوتر
شماره داخلی:
89170000
ایمیل:
-
محمد عشقی
محمد عشقی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی:
گروه مهندسی کامپیوتر
شماره داخلی:
02189174120
ایمیل:
m.eshghi@Khatam.ac.ir
محمدطاهر پیله ور
محمدطاهر پیله ور

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی:
گروه مهندسی کامپیوتر
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
m.pilehvar@Khatam.ac.ir
بابک مجیدی
بابک مجیدی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی:
گروه مهندسی کامپیوتر
شماره داخلی:
02189174189
ایمیل:
b.majidi@Khatam.ac.ir
محمد طهرانی
محمد طهرانی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی:
گروه مهندسی کامپیوتر
شماره داخلی:
02189174122
ایمیل:
m.tehrani@Khatam.ac.ir