گروه حسابداری و حسابرسی

  • اعضای هیئت علمی
  • دروس رشته
  • برنامه کلاسی
  • پایان‌نامه‌های مصوب
  • اطلاعیه‌های گروه
اساتیدی که در حال حاضر مشغول تدریس در این گروه می باشند عبارت‌اند از:

مدیر / سرپرست گروه

رضوان حجازی
رضوان حجازی

سمت:
مدیر گروه حسابداری و حسابرسی
گروه آموزشی:
گروه حسابداری و حسابرسی
شماره داخلی:
02189174638
ایمیل:
r.hejazi@Khatam.ac.ir


اعضای هیئت علمی

نظام الدین رحیمیان
نظام الدین رحیمیان

سمت:
عضو هیئت علمی گروه حسابداری و حسابرسی
گروه آموزشی:
گروه حسابداری و حسابرسی
شماره داخلی:
02189174634
ایمیل:
n.rahimian@Khatam.ac.ir
لیلا زمانی
لیلا زمانی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه حسابداری و حسابرسی
گروه آموزشی:
گروه حسابداری و حسابرسی
شماره داخلی:
02189174642
ایمیل:
l.zamani@Khatam.ac.ir
فرزانه یوسفی اصل
فرزانه یوسفی اصل

سمت:
عضو هیئت علمی گروه حسابداری و حسابرسی
گروه آموزشی:
گروه حسابداری و حسابرسی
شماره داخلی:
02189174639
ایمیل:
f.yousefi@Khatam.ac.ir
نجمه حاجیان
نجمه حاجیان

سمت:
عضو هیئت علمی گروه حسابداری و حسابرسی
گروه آموزشی:
گروه حسابداری و حسابرسی
شماره داخلی:
02189174640
ایمیل:
n.hajian@Khatam.ac.ir
الهام حمیدی باروق
الهام حمیدی باروق

سمت:
عضو هیئت علمی گروه حسابداری و حسابرسی
گروه آموزشی:
گروه حسابداری و حسابرسی
شماره داخلی:
02189174641
ایمیل:
e.hamidi@Khatam.ac.ir