پریسا خالقی
داخلی: 4023
مسئولیت: کارشناس پژوهش

ندا معنوی زاده
مسئولیت: مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

ندا اکبری
داخلی: 4030
مسئولیت: کارشناس سامانه IUMS

محمدحسن کمایی
داخلی: 4005
مسئولیت: رییس امور دانشجویی

فرهاد سروش
داخلی: 4074
مسئولیت: انتشارات

شیرین بیسادی
داخلی: 4021
مسئولیت: کارشناس دانشکده فنی مهندسی

شهرزاد فرد اکبری
داخلی: 4028
مسئولیت: مدير کتابخانه

شهرام نصیری
داخلی: 4405
مسئولیت: رییس اداره پشتیبانی

سیدحسین رضوی حاجی آقا
مسئولیت: مدیر پژوهش

سمیرا همتی
داخلی: 4101
مسئولیت: کارشناس مرکزآزمون های بین المللی

زهرا طغیانی
داخلی: 4026
مسئولیت: کارشناس دانشکده علوم انسانی

بهناز فتاحی
داخلی: 4004
مسئولیت: مسئول دفتر معاونت

الهام ابراهیمی
داخلی: 4027
مسئولیت: کارشناس ارتباط با اساتید و امور کلاسها

آتوسا جمشیدی فرد
داخلی: 4025
مسئولیت: مسئول امور اداری