برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی نیمسال اول 1400 - 1401 - 1

۱۰:۵۱
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی نیمسال اول 1400 - 1401 - 1
روز اعلان:
1400/10/25

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی  نیمسال اول 1400 - 1401 - 1

 

ردیف

رشته 

مقطع

فایل PDF

1

تاریخ و زمان امتحانات تمامی رشته کارشناسی

کارشناسی 

دانلود فایل pdf  تاریخ و زمان برگزاری امتحانات تمامی رشته کارشناسی  دانشگاه خاتم