برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و علوم مالی نیمسال اول 1400 - 1401

۱۰:۳۷
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و علوم مالی نیمسال اول 1400 - 1401
روز اعلان:
1400/10/25

 

ردیف

رشته 

مقطع

فایل PDF

1

گروه مدیریت 

کارشناسی ارشد 

دانلود فایل تاریخ و زمان برگزاری امتحانات گروه مدیریت  دانشگاه خاتم

2

گروه مالی 

کارشناسی ارشد 

دانلود فایل تاریخ و زمان برگزاری امتحانات گروه مالی دانشگاه خاتم

3

گروه حسابداری

کارشناسی ارشد 

دانلود فایل تاریخ و زمان برگزاری امتحانات گروه حسابداری دانشگاه خاتم