برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری نیمسال اول 1400 - 1401

۱۰:۳۱
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری نیمسال اول 1400 - 1401
روز اعلان:
1400/10/25

برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری نیمسال اول 1400 - 1401 

 

 

ردیف

رشته 

مقطع

فایل PDF

1

تمامی رشته دانشکده هنر و معماری 

کارشناسی ارشد 

دانلود فایل تاریخ و زمان برگزاری امتحانات دانشکده هنرو معماری دانشگاه خاتم