برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی نیمسال اول 1400 - 1401

۱۰:۲۱
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی نیمسال اول 1400 - 1401
روز اعلان:
1400/10/25

برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع  کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی نیمسال اول 1400 - 1401 

 

ردیف

رشته 

مقطع

فایل PDF

1

تمامی رشته دانشکده علوم انسانی

کارشناسی ارشد 

دانلود فایل تاریخ و زمان برگزاری امتحانات دانشکده علوم انسانی دانشگاه خاتم