فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد فرهنگ در عصری فناوری‌های نوین و ششمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

۱۰:۴۳
۱۴۰۰/۹/۱۷
روز اعلان:
1400/11/07

 

 

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد فرهنگ در عصری فناوری‌های نوین و ششمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت