کارگاه های فناوری عصبی کوانتومی

۱۴:۰۵
۱۴۰۰/۹/۷
سومین جلسه از سری کارگاه های فناوری عصبی کوانتومی با حضور آقای دکتر عباسیان
روز اعلان:
1400/09/15

 

کارگاه های فناوری عصبی کوانتومی

 

 

کارگاه های فناوری عصبی کوانتومی دانشگاه خاتم

 

 

 

در دپارتمان فناوری همگرا دانشگاه خاتم در دوشنبه 15 آذر سومین جلسه از سری کارگاه های فناوری عصبی کوانتومی با حضور آقای دکتر عباسیان برگزار خواهد شد.

 

دو جلسه پیشین این رویداد در تاریخ 14 مهر 1400 توسط پروفسور ولی زاده  با موضوع Normal   oscillation and  healthy brain’s functionو در تاریخ 19 آبان ماه با  پروفسور استکی با موضوع The organization of consciousness برگزار گردیده است و موضوعات ذکر شده بحث و ارائه گردیده است . رویداد های مربوطه در راستای ایجاد یک هسته تحقیقاتی می باشد .

 

فناوری عصبی کوانتومی یک حوزه میان رشته ای از سری فناوری کوانتومی می باشد که در این حوزه ، مباحث مربوط به طراحی و مطالعه و آنالیز سیگنال های مغز استفاده می شود و یک راه ایجاد ارتباط بین علوم شناختی و سیستم بیولوژیک مغز می باشد.

 

این رویداد ها در راستای آشنایی دانشجویان محققان و اساتید با حیطه های مختلف این حوزه برگزار خواهد شد و در جهت بررسی موضوع از منظر های مختلف بوده است.