همايش نقش آفريني اتحاديه هاي علمي در توسعه پايدار كشور

۰۸:۵۵
۱۴۰۰/۷/۱۷
روز اعلان:
1400/07/24

همايش نقش آفريني اتحاديه هاي علمي در توسعه پايدار كشور

 

تلفن: 88210850 88835278

دورنگار: 88835278

پست الکترونیکی: usatic.ir@gmail.com

وب سایت: usatic.ir