آیین‌نامه، جداول و فرم‌های درخواست ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی

۱۶:۳۳
۱۳۹۵/۱۰/۱۱
روز اعلان:
1395/10/18

 

 

آیین‌نامه، جداول و فرم‌های درخواست ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه خاتم برای دریافت فرم‌های درخواست ارتقا، ترفیع و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌توانند از این لینک دریافت نمایند.

 

 

 

 

معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه خاتم