برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و علوم مالی

۰۹:۵۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۷
روز اعلان:
1397/10/24

 

 

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و علوم مالی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام درسرشته گرایشمشخصات آزموناز
ساعت
تا
ساعت
نام استادنام خانوادگی
استاد
منطق و روش‌شناسیحسابرسی98/04/040911نجمهحاجیان
حسابداری مدیریت
پیشرفته با رویکرد
استراتژیک
حسابداری
مدیریت
98/03/281214رضوانحجازی
تئوری حسابداری 2حسابداری98/03/270911رضوانحجازی
حسابداری میانه 2حسابداری
مدیریت
   الهامحمیدی باروق
اصول و مبانی
حسابرسی اسلامی
حسابرسی98/03/290911الهامحمیدی باروق
حسابداری میانه 2حسابرسی   الهامحمیدی باروق
تئوری حسابداریحسابداری
مدیریت
98/03/251214محسنخوش طینت
نیک نیت
بررسی موارد
خاص در حسابداری
حسابداری98/03/230911محسنخوش طینت
نیک نیت
تئوری‌های حسابداریحسابرسی98/04/020911محسنخوش طینت
نیک نیت
حسابرسی عمومیحسابداری
مدیریت
98/03/301214نظام الدینرحیمیان
حسابرسی
فناوری اطلاعات
حسابرسی98/03/270911نظام الدینرحیمیان
روش تحقیق و سمینارحسابداری
مدیریت
98/04/040911لیلازمانی
اقتصادسنجیحسابداری
مدیریت
98/04/011214مریمقره داغی
شیخ طبقی
بررسی موارد خاص
در حسابرسی (افته کاوی)
حسابرسی98/03/231214محمودلنگری
اقتصاد سنجیحسابداری98/04/011214هاتراوقوعی
روش تحقیق پیشرفتهحسابداری98/04/040911فرزانهیوسفی اصل
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات98/03/260911سونابایرام زاده
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
مدیریت بازرگانی-بازاریابی98/03/260911سونابایرام زاده
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
مدیریت بازرگانی بین الملل98/03/260911سونابایرام زاده
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات98/03/260911سونابایرام زاده
مدیریت استراتژیک
پیشرفته
مدیریت کسب و کار-استراتژی98/03/260911سونابایرام زاده
مدیریت تبلیغات و برندمدیریت بازرگانی-بازاریابی98/04/040911سیدرضاجلال زاده
مدیریت تبلیغات و برندمدیریت بازرگانی بین الملل98/04/040911سیدرضاجلال زاده
بازاریابی صنعتی
و خدمات
مدیریت بازرگانی-بازاریابی98/03/250911سیدمهدیجلالی
اصول اقتصادمدیریت کسب و کار-استراتژی98/03/231214ابوالقاسمجمشیدی
مدیریت منابع
انسانی پیشرفته
مدیریت بازرگانی-بازاریابی98/04/060911عباسعلیحاجی کریمی
ساری
مدیریت منابع
انسانی پیشرفته
مدیریت بازرگانی بین الملل98/04/060911عباسعلیحاجی کریمی
ساری
مدیریت رفتار
سازمانی
مدیریت کسب و کار-استراتژی98/03/300911عباسعلیحاجی کریمی
ساری
برنامه‌ریزی و کنترل
تولید و موجودی
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات98/03/301214مریمدانشور
کاربرد تئوری
تصمیم‌گیری
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات98/03/281214مریمدانشور
کاربرد تئوری
تصمیم‌گیری
مدیریت بازرگانی-بازاریابی98/03/281214مریمدانشور
کاربرد تئوری
تصمیم‌گیری
مدیریت بازرگانی بین الملل98/03/281214مریمدانشور
کاربرد تئوری
تصمیم‌گیری
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات98/03/281214مریمدانشور
تحقیق در
عملیات نرم
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات98/03/230911بهروزدری نوکورانی
تحقیق در
عملیات پیشرفته
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات98/04/031214سیدحسینرضوی
حاجی آقا
مدیریت زنجیره
تامین بین‌المللی
و واردات
مدیریت بازرگانی بین الملل   سیدحسینرضوی
حاجی آقا
تحقیق در
عملیات پیشرفته
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات98/04/031214سیدحسینرضوی
حاجی آقا
تصمیم‌گیری
برای مدیران
مدیریت کسب و کار-استراتژی98/03/281214سیدحسینرضوی
حاجی آقا
مدیریت عملیاتمدیریت کسب و کار-استراتژی98/04/050911مصطفیزندیه
پویایی سیستم‌هامدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات98/04/020911حنانعموزاد
مهدیرجی
مدیریت منابع
انسانی پیشرفته
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات98/04/060911فاطمهکریمی جعفری
اخلاق و احکام
کسب و کار
مدیریت بازرگانی-بازاریابی98/03/231214فاطمهکریمی جعفری
اخلاق و احکام
کسب و کار
مدیریت بازرگانی بین الملل98/03/231214فاطمهکریمی جعفری
مدیریت منابع
انسانی پیشرفته
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات98/04/060911فاطمهکریمی جعفری
مهندسی مالی و
مدیریت ریسک
بانکداری98/03/250911محمد علیرستگار سرخه
مدیریت سرمایه‌گذاری
پیشرفته
بانکداری98/03/280911هادیجمالیان
اقتصاد‌سنجی مالیبانکداری98/04/011214احمدپویانفر
مدیریت بانک و
بانکداری اسلامی
بانکداری98/04/050911محمدپورغلامعلی
تئوری‌های سازمان
و مدیریت با رویکرد
اسلامی
بانکداری98/03/300911احمدپویانفر