برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی

۰۹:۵۳
۱۳۹۷/۱۰/۱۷
روز اعلان:
1397/10/24

 

 

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

برنامه امتحانی دانشکده علوم انسانی

نام درس

 استاد

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت
شروع

ساعت
پایان

تعداد
دانشجو

آسیب‌شناسی روانی

خدابخشی کولایی

 مشاوره خانواده

98/03/23

09

11

13

مشاوره ازدواج

احمدی نوده

 مشاوره خانواده

98/03/26

12

14

23

نظریه ها و روش‌های
مشاوره خانواده

خدابخشی کولایی

 مشاوره خانواده

98/03/28

12

14

23

تمرین فنون مشاوره
در آزمایشگاه

حسینیان

 مشاوره خانواده

98/03/30

12

14

23

روش‌های تحقیق
پیشرفته در علوم تربیتی
و روان‌شناسی

فلسفی نژاد

 مشاوره خانواده

98/04/02

12

14

23

ادبیات آمریکا

اکرمی

ادبیات زبان انگلیسی

98/03/25

09

11

6

داستان بلند

پرویزی برجوئی
راکی

ادبیات زبان انگلیسی

98/03/27

12

14

6

نقد ادبی 1

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

98/03/29

12

14

7

دوره تجدید حیات ادبی

رضائی

ادبیات زبان انگلیسی

98/04/01

12

14

6

بررسی آثار نمایشنامه
نویسان بزرگ جهان

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

98/04/03

12

14

7

شناخت ادبیات

حبیب زاده

ادبیات زبان انگلیسی

98/04/05

12

14

6

تجارت بین‌الملل

وقوعی

اقتصاد انرژی

98/03/23

09

11

4

اقتصاد انرژی

عابدی

اقتصاد انرژی

98/03/27

12

14

4

اقتصاد منابع طبیعی

وقوعی

اقتصاد انرژی

98/03/30

09

11

4

اقتصاد سنجی

امین رستمکلائی

اقتصاد انرژی

98/04/01

12

14

3

تجارت بین‌الملل

وقوعی

اقتصاد و تجارت
الکترونیک

98/03/23

09

11

8

اقتصاد کلان پیشرفته

موسوی نیک

اقتصاد و تجارت
الکترونیک

98/03/26

09

11

7

اقتصاد کلان پیشرفته

موسوی نیک

اقتصاد و تجارت
الکترونیک

98/03/26

09

11

7

مهندسی نرم‌افزار

دقیقی

اقتصاد و تجارت
الکترونیک

98/03/30

09

11

8

تجارت الکترونیکی 1

تاری

اقتصاد و تجارت
الکترونیک

98/04/03

09

11

8

انگلیسی برای اهداف ویژه

استاجی

آموزش زبان انگلیسی

98/03/23

09

11

16

درآمدی بر تحلیل گفتمان

رضایی

آموزش زبان انگلیسی

98/03/26

12

14

16

تهیه و تدوین مطالب درسی

استاجی

آموزش زبان انگلیسی

98/03/29

09

11

16

روش تدریس

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

98/03/30

12

14

10

بررسی آموزش زبان
در ایران

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

98/04/02

09

11

17

نرم‌افزار‌های پژوهشی
در آموزش زبان

سیری

آموزش زبان انگلیسی

98/04/05

12

14

17

برنامه‌ریزی ریاضی

احمدی

برنامه‌ریزی
سیستم‌های اقتصادی

98/03/23

12

14

14

اقتصاد کلان

موسوی نیک

برنامه‌ریزی
سیستم‌های اقتصادی

98/03/26

09

11

3

اقتصاد کلان

موسوی نیک

برنامه‌ریزی
سیستم‌های اقتصادی

98/03/26

09

11

3

سیستم‌های دینامیکی 1

موسوی

برنامه‌ریزی
سیستم‌های اقتصادی

98/03/27

09

11

14

اقتصاد ایران

عبداللهی

برنامه‌ریزی
سیستم‌های اقتصادی

98/03/29

12

14

10

برنامه‌ریزی اقتصادی

بزازان

برنامه‌ریزی
سیستم‌های اقتصادی

98/03/29

09

11

1

اقتصادسنجی

امین رستمکلائی

برنامه‌ریزی
سیستم‌های اقتصادی

98/04/01

12

14

7

موضوعات انتخابی
در اقتصاد اسلام

تاری

توسعه اقتصادی و
برنامه‌ریزی

98/03/25

12

14

12

برنامه‌ریزی اقتصادی

بزازان

توسعه اقتصادی و
برنامه‌ریزی

98/03/29

09

11

12

اقتصاد سنجی

امین رستمکلائی

توسعه اقتصادی و
برنامه‌ریزی

98/04/01

12

14

7

اقتصاد توسعه

صفرزاده

توسعه اقتصادی و
برنامه‌ریزی

98/04/03

12

14

11

کلیات حقوق
مالکیت فکری

سجادی

حقوق تجارت بین الملل

98/03/23

12

14

23

حقوق حمل و نقل
دریایی کالا

سجادی

حقوق تجارت بین الملل

98/03/26

12

14

22

تعارض قوانین تطبیقی
و صلاحیت بین‌ المللی
دادگاه‌ها

ارفع نیا

حقوق تجارت بین الملل

98/03/28

09

11

22

حقوق تجارت الکترونیکی

نورالهی

حقوق تجارت بین‌ الملل

98/03/30

12

14

21

حقوق رقابت در
تجارت بین‌ المللی

نورالهی

حقوق تجارت بین‌ الملل

98/04/01

12

14

22

بیع بین‌ الملل 2

لبانی مطلق

حقوق تجارت بین‌ الملل

98/04/03

12

14

21

قراردادهای بین‌ المللی

لبانی مطلق

حقوق تجارت بین‌ الملل

98/04/06

09

11

21

حقوق مدنی 2

سجادی

حقوق خصوصی

98/03/26

09

11

3

متون حقوقی به
زبان خارجی 2

نورالهی

حقوق خصوصی

98/03/27

12

14

3

اصول فقه

لبانی مطلق

حقوق خصوصی

98/03/30

12

14

3

آیین دادرسی مدنی

درخشان نیا

حقوق خصوصی

98/04/01

09

11

3

حقوق بین‌ الملل
خصوصی
(تعارض قوانین)

نورالهی

حقوق خصوصی

98/04/03

09

11

3

حقوق تجارت

لبانی مطلق

حقوق خصوصی

98/04/05

12

14

3

حقوق سرمایه‌گذاری
خارجی در ایران

لبانی مطلق

حقوق مالی-اقتصادی

98/03/23

09

11

9

حقوق رقابت

نورالهی

حقوق مالی-اقتصادی

98/03/25

09

11

9

متون حقوقی 2

نورالهی

حقوق مالی-اقتصادی

98/03/27

12

14

9

سازمان‌های اقتصادی
بین‌ المللی

سجادی

حقوق مالی-اقتصادی

98/03/29

12

14

9

حقوق مسئولیت مدنی

سجادی

حقوق مالی-اقتصادی

98/04/01

09

11

9

تجزیه و تحلیل آراء قضائی
مرتبط با مسائل
مالی و اقتصادی

نورالهی

حقوق مالی-اقتصادی

98/04/03

09

11

9

روش‌های استقراض
از منابع مالی بین المللی

لبانی مطلق

حقوق مالی-اقتصادی

98/04/05

09

11

9

آسیب‌شناسی روانی کودک

نیکنام

روان شناسی عمومی

98/03/25

09

11

5

نظریه‌های شخصیت

نیکنام

روان شناسی عمومی

98/03/27

09

11

16

روانشناسی کودکان استثنائی

خدابخشی کولایی

روان شناسی عمومی

98/03/29

12

14

16

روش‌های تحقیق در روانشناسی

فلسفی نژاد

روان شناسی عمومی

98/04/02

12

14

16

روانشناسی اجتماعی پیشرفته

حسینی المدنی

روان شناسی عمومی

98/04/04

12

14

22

روانشناسی یادگیری و تفکر

حسینی المدنی

روان شناسی عمومی

98/04/06

09

11

16

نقد و بررسی آثار ترجمه شده

فرحزاد

مترجمی زبان انگلیسی

98/03/23

12

14

13

نظریه‌های ترجمه

بلوری

مترجمی زبان انگلیسی

98/03/26

09

11

13

روش‌های پیشرفته
تحقیق و ترجمه

واعظیان

مترجمی زبان انگلیسی

98/03/29

12

14

13

مدل‌های ترجمه

واعظیان

مترجمی زبان انگلیسی

98/04/01

09

11

13

فرهنگ و جامعه‌شناسی
در ترجمه

بلوری

مترجمی زبان انگلیسی

98/04/04

09

11

13

نظارت و ارزشیابی
در آموزش عالی

صفری فارفار

مدیریت و برنامه‌ریزی
آموزش عالی

98/03/26

12

14

4

جامعه‌شناسی تغییر و نوآوری
در آموزش عالی

صادقی جعفری

مدیریت و برنامه‌ریزی
آموزش عالی

98/03/29

12

14

4

مدیریت منابع انسانی
در آموزش عالی

محب زادگان

مدیریت و برنامه‌ریزی
آموزش عالی

98/04/02

12

14

4

روش‌های تحقیق در
مدیریت و برنامه‌ریزی
آموزش عالی

خدابخشی کولایی

مدیریت و برنامه‌ریزی
آموزش عالی

98/04/05

12

14

4