برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی

۰۹:۵۴
۱۳۹۷/۱۰/۱۷
روز اعلان:
1397/10/24

 

 

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

برنامه امتحانات دانشکده فنی مهندسی

کد درس

نام درس

نام خانوادگی استاد

رشته / گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

تا ساعت

13-142-00086

اصول مهندسی مالی

جمالی

بهینه‌سازی سیستم‌ها

98/03/25

09

11

13-142-00042

آمار مهندسی

حبیبی فر

بهینه‌سازی سیستم‌ها

98/04/05

09

11

13-142-00012

تحقیق در عملیات

سلطانی ازندریانی

بهینه‌سازی سیستم‌ها

98/04/04

09

11

13-142-00055

فرآیندهای احتمالی

سلطانی ازندریانی

بهینه‌سازی سیستم‌ها

98/03/28

09

11

13-142-01600

مهندسی سیستم‌های اطلاعات

فتاحی ولیلائی

بهینه‌سازی سیستم‌ها

98/04/02

09

11

13-006-00042

آمار مهندسی

حبیبی فر

سیستم‌های کلان

98/04/05

09

11

13-006-00012

تحقیق در عملیات

سلطانی ازندریانی

سیستم‌های کلان

98/04/04

09

11

13-006-00023

شبیه‌سازی کامپیوتری،
مدل‌سازی و بهینه‌سازی

حاجیان حیدری

سیستم‌های کلان

98/03/23

09

11

13-006-00106

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

فتاحی ولیلائی

سیستم‌های کلان

98/04/02

09

11

13-006-00047

مهندسی سیستم

علائی

سیستم‌های کلان

98/03/28

12

14

13-006-00046

نظریه تصمیم‌گیری

رحیمی مقدم

سیستم‌های کلان

98/03/25

12

14

13-009-00092

اقتصادسنجی

شوال پور

سیستم‌های مالی

98/03/23

09

11

13-009-00042

آمار مهندسی

حبیبی فر

سیستم‌های مالی

98/04/05

09

11

13-009-00012

تحقیق در عملیات

سلطانی ازندریانی

سیستم‌های مالی

98/04/04

09

11

13-009-00034

تصمیم‌گیری با
معیار‌های چندگانه

حاجی آقا بزرگی امیری

سیستم‌های مالی

98/04/01

12

14

13-009-00055

فرآیندهای احتمالی

سلطانی ازندریانی

سیستم‌های مالی

98/03/28

09

11

13-009-00089

مدیریت و تحلیل ریسک مالی

امیدی نژاد

سیستم‌های مالی

98/04/06

09

11

13-155-00161

بررسی حالات گذرا
در سیستم‌های قدرت

بطحائی

قدرت

98/03/30

09

11

13-155-00151

بهره‌برداری از
سیستم‌های قدرت

عابدی

قدرت

98/03/28

12

14

13-155-00154

حفاظت پیشرفته
سیستم‌های قدرت

افجهء

قدرت

98/04/02

09

11

13-155-00147

ماشین های الکتریکی 3

عابدی

قدرت

98/03/25

09

11

13-157-00201

اتوماسیون صنعتی

افشار

کنترل

98/03/27

12

14

13-157-02562

آزمایشگاه تخصصی کنترل

افشار

کنترل

98/04/02

12

14

13-157-00195

کنترل چند متغیره

شمیسا

کنترل

98/04/06

09

11

13-157-00193

کنترل غیرخطی

شمیسا

کنترل

98/03/23

09

11

13-004-00090

برنامه‌ریزی راهبردی

رحیمی مقدم

لجستیک و
زنجیره تامین

98/03/23

09

11

13-004-00019

سیستم‌های توزیع
و خرده فروشی

حاجیان حیدری

لجستیک و
زنجیره تامین

98/03/27

09

11

13-004-00017

طراحی شبکه زنجیره تامین

سلطانی ازندریانی

لجستیک و
زنجیره تامین

98/03/30

09

11

13-004-00018

مدل‌های زمانبندی
و بهینه‌سازی حمل و نقل

علائی

لجستیک و
زنجیره تامین

98/04/03

09

11

13-163-00249

پردازش سیگنال
دیجیتال پیشرفته

شمس الهی

مخابرات سیستم

98/04/04

12

14

13-163-00247

تئوری پیشرفته
مخابرات

طباطباوکیلی

مخابرات سیستم

98/03/25

12

14

13-163-00250

سیستم‌های
مخابرات بی سیم

محامد پور

مخابرات سیستم

98/03/30

09

11

13-160-00286

امنیت شبکه پیشرفته

اخترکاوان

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

98/03/25

12

14

13-160-00307

سیستم‌های پشتیبان
تصمیم گیری

مجیدی

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

98/04/02

12

14

13-160-00285

معماری سازمانی فا

عشقی

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

98/03/28

09

11

13-010-00115

احتمال و آمار مهندسی

حبیبی فر

مدیریت مهندسی

98/04/05

09

11

13-010-00012

تحقیق در عملیات

سلطانی ازندریانی

مدیریت مهندسی

98/04/04

09

11

13-010-00023

شبیه سازی کامپیوتری،
مدل‌سازی و بهینه سازی

حاجیان حیدری

مدیریت مهندسی

98/03/23

09

11

13-010-00138

مدیریت عملیات خدماتی

معنوی زاده

مدیریت مهندسی

98/04/01

09

11

13-010-00129

مدیریت کیفیت جامع

ربانی

مدیریت مهندسی

98/03/26

09

11

13-010-00139

مدیریت مالی

کیانی راد

مدیریت مهندسی

98/03/29

09

11

13-145-00356

شبکه‌های میان ارتباطی

طهرانی

معماری سیستم‌های کامپیوتری

98/03/27

12

14

13-145-00341

طراحی مدار با فناوری نانو

طهرانی

معماری سیستم‌های کامپیوتری

98/03/23

12

14

13-145-00505

مجموعه‌ها و
سیستم‌های فازی

ناوی

معماری سیستم‌های کامپیوتری

98/04/04

12

14

13-003-00455

آزمون نرم افزار

میریان حسین آبادی

نرم افزار

98/04/06

09

11

13-003-01701

درستی یابی
سیستم‌های واکنشی

موقر رحیم آبادی

نرم افزار

98/03/27

09

11

13-003-01664

سیستم‌های
پشتیبان تصمیم گیری

مجیدی

نرم افزار

98/04/02

12

14

13-146-00367

پردازش
سیگنال‌های دیجیتال

منظوری شلمانی

هوش مصنوعی
و رباتیکز

98/04/01

09

11

13-146-00505

مجموعه‌ها و
سیستم‌های فازی

ناوی

هوش مصنوعی
و رباتیکز

98/04/04

12

14

13-146-00499

هوش مصنوعی پیشرفته

مجیدی

هوش مصنوعی
و رباتیکز

98/03/28

09

11

50109

ادوات پيشرفته
نيمه رسانا

متقي زاده

مهندسي فناوري‌هاي نوين

98/03/25   

10

12

50116

آشنايي با تکنيک‌هاي
مشخصه يابي مواد

 خازن

مهندسي فناوري‌هاي نوين

98/03/28   

10

12

50117

علم مواد محاسباتي

نصراصفهاني

مهندسي فناوري‌هاي نوين

98/03/29  

10

12

50108

مغناطيس،اصول،
مواد و خواص

حق گو

مهندسي فناوري‌هاي نوين

98/03/26   

10

12