برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری

۰۹:۵۵
۱۳۹۷/۱۰/۱۷
روز اعلان:
1397/10/24

 

 

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

نام درس

رشته گرایش

مشخصات
آزمون

از
ساعت

تا
ساعت

نام استاد

نام خانوادگی
استاد

طرح معماری
داخلی دو

معماری داخلی

 

 

 

سیدرهام

احمدیان

کاربرد پیشرفته
کامپیوتر در
معماری داخلی

معماری داخلی

98/03/26

12

14

سیمون

آیوازیان

طرح معماری
ارشد 2

معماری

 

 

 

سیمون

آیوازیان

نظریه های
نقد هنر از
1900 تا 1980

پژوهش هنر

98/03/30

12

14

حمیدرضا

بواسحق

اسطوره و هنر

پژوهش هنر

98/04/02

09

11

آزاده

پشوتنی زاده

طراحی فنی منظر

معماری منظر

98/03/29

09

11

محمدجواد

ثقفی

مراتب اجرایی ساختمان

معماری

98/04/04

12

14

محمدجواد

ثقفی

فناوری‌های نوین ساخت

مدیریت پروژه و ساخت

98/03/25

12

14

محمد

جعفری

فشارکی

آرای متفکران
در باب هنر (2)
(زیبایی شناسی)

پژوهش هنر

98/04/04

09

11

سعید

حقیر

حکمت معماری
در ایران

معماری

98/04/01

09

11

سعید

حقیر

فضاهای تفرجگاهی

معماری منظر

98/04/03

09

11

مهران

دشتی تهرانی

تجزیه و تحلیل
آثار معماری داخلی

معماری داخلی

98/03/23

12

14

داراب

دیبا

مطالعات
تطبیقی هنر (1)

پژوهش هنر

98/03/26

09

11

سمانه

رستم بیگی

طرح منظر 2

معماری منظر

 

 

 

اصغر

ساعد سمیعی

شیوه های بیان
معماری داخلی

معماری داخلی

98/04/04

12

14

آزاده

شاه چراغی

منظر معاصر

معماری منظر

98/04/01

09

11

آزاده

شاه چراغی

باغ ایرانی

معماری منظر

98/03/26

12

14

سپیده

صمدزاده
یزدی

پروژه های
موردی مدیریت

مدیریت پروژه و ساخت

98/03/29

12

14

امیر

فرجی

سمینار و
روش تحقیق

مدیریت پروژه و ساخت

98/04/01

12

14

امیر

فرجی

تاریخ باغ و
منظر جهان

معماری منظر

98/04/05

12

14

حشمت اله

متدین

جامعه‌شناسی هنر

پژوهش هنر

98/04/06

12

14

محمدرضا

مریدی

کاربرد کامپیوتر
در مدیریت پروژه

مدیریت پروژه و ساخت

98/04/05

09

11

عصمت اله

نورزایی

روش های
مدیریت پروژه 1

مدیریت پروژه و ساخت

98/03/27

09

11

احسان

نیک صفت