برگزاری چهارمين كنفرانس بين‌المللی مديريت دانشی KM4D

۱۲:۲۶
۱۴۰۰/۶/۳۱
(با رويكرد سرآمدي سرمايه‌هاي انساني فناور)
روز اعلان:
1400/07/20

 

برگزاری چهارمين كنفرانس بين‌المللی مديريت دانشی KM4D


(با رويكرد سرآمدی سرمايه‌های انسانی فناور)