یازدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع صنعت نفت و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی