گروه نانو مواد

ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

کلاس

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

تا ساعت

یک

ساختارهای ویژه نانو متری

شنبه

17

20

101

شیرازی

نانو مواد

99/11/09

09

11

یک

مبانی فیزیک در نانو تکنولوژی

یک شنبه

09

12

101

شیرازی

نانو مواد

99/10/27

09

11

یک

اصول پیشرفته ترمودینامیک و تئوری سنتیک مواد

دو شنبه

09

12

101

علیان

نانو مواد

99/11/02

09

11

یک

اصول پیشرفته شیمی در نانو تکنولوژی

شنبه

09

12

101

اسماعیلی

نانو مواد

99/10/30

09

11

یک

نانو کامپوزیتها

یک شنبه

17

20

201

اسماعیلی

نانو مواد

99/11/12

13

15

یک

شبیه سازی عددی

شنبه

14

16

101

نصراصفهانی

نانو مواد

99/11/07

09

11

یک

نانو الکترونیک

یک شنبه

14

16

108

متقی زاده

نانو مواد

99/11/05

13

15