گروه نانو مواد

(رشته نانو مواد)

نام درس

روز

شروع

پايان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از پايان

تا پايان

شناخت نانو ذرات
و فرآیندهای سنتز آنها

چهارشنبه

13:00

16:00

209

زمانی

نانو مواد

1400/11/02

9:00

11:00

روشهای پیشرفته
در شناسایی و
اندازه گیری
خواص مواد نانو

چهارشنبه

9:00

12:00

209

علیان

نانو مواد

1400/11/11

13:00

15:00

نانو مواد (1)

یکشنبه

9:00

12:00

209

زمانی

نانو مواد

1400/11/07

9:00

11:00

مکانیک کوانتوم
مقدماتی

چهارشنبه

9:00

12:00

101

نصراصفهانی

نانو مواد

1400/10/29

13:00

15:00

اصول ترمو
دینامیک

دوشنبه

9:00

12:00

101

نصراصفهانی

نانو مواد

1400/11/11

9:00

11:00

نانو
الکترونیک

یکشنبه

13:00

16:00

209

خازن

نانو مواد

1400/10/29

9:00

11:00