گروه مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

نام درس روز ارائه کلاس ساعت شروع ساعت پایان کلاس نام استاد نام خانوادگی استاد رشته گرایش آزمون از ساعت تا ساعت
مغناطیس ؛ اصول ، مواد و خواص یک شنبه 09 12 101 خشایار خازن مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی 04/12 09 11
اصول ماده چگال نرم دو شنبه 09 12 101 مریم پاکپور مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی 04/17 13 15
شیمی مواد پیشرفته چگال دو شنبه 14 17 101 امیرحسین علیان مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی 04/20 09 11
علم مواد محاسباتی چهار شنبه 14 17 101 داود نصراصفهانی مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی 04/15 13 15
ادوات نیمه رسانا یک شنبه 13 16 101 علیرضا متقی زاده مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی 04/29 09 11
روش تحقیق و سمینار یک شنبه 12 14 110 خشایار خازن مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی