گروه مهندسی کامپیوتر

دروس ترم یک (گروه کامپیوتر)

نام درس

روز

شروع

پايان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از پايان

تا پايان

معماری کامپیوتر
پیشرفته *

یکشنبه

13

16

301

طهرانی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/10/26

13

15

شبکه های
کامپیوتری
پیشرفته

دوشنبه

16

19

301

اخترکاوان

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/11/11

13

15

کسب و کار
الکترونیکی
پیشرفته

یکشنبه

16

19

301

طهرانی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/11/03

13

15

داده کاوی

پنجشنبه

9

12

302

مجیدی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/10/28

13

15

محاسبات
کوانتومی*

سه شنبه

9

12

301

ناوی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/10/30

13

15

فرآیندهای
اتفاقی*

دوشنبه

13

16

301

اخترکاوان

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/11/07

9

11

الگوریتم های
تصادفی

دوشنبه

9

12

301

اخترکاوان

نرم افزار

1400/11/09

9

11

داده کاوی

پنجشنبه

9

12

302

مجیدی

نرم افزار

1400/10/28

13

15

ارزیابی کارایی
سیستم های
کامپیوتری

یکشنبه

13

16

302

موقر

نرم افزار

1400/10/29

13

15

شبکه های
کامپیوتری
پیشرفته

دوشنبه

16

19

301

اخترکاوان

نرم افزار

1400/11/11

13

15

مهندسی
نرم افزار
پیشرفته

یکشنبه

16

19

302

میریان

نرم افزار

1400/11/04

13

15

پردازش
موازی

سه شنبه

13

16

110

نصراصفهانی

نرم افزار

1400/11/03

9

11

معماری
کامپیوتر
پیشرفته

یکشنبه

13

16

301

طهرانی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/10/26

13

15

طراحی با
زبان های
توصیف
سخت افزار

یکشنبه

16

19

209

عشقی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/11/05

13

15

فرآیندهای
اتفاقی

دوشنبه

13

16

301

اخترکاوان

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/11/07

9

11

شبکه های
کامپیوتری
پیشرفته

دوشنبه

16

19

301

اخترکاوان

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/11/11

13

15

محاسبات
کوانتومی

سه شنبه

9

12

301

ناوی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/10/30

13

15

پردازش
موازی

سه شنبه

13

16

110

نصراصفهانی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/11/03

9

11

پردازش
سیگنال های
رقمی

یکشنبه

13

16

205

منظوری

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/11/02

9

11

شبکه های
عصبی

پنجشنبه

16

19

201

مجیدی

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/11/07

13

15

نظریه
یادگیری
آماری

دوشنبه

9

12

301

اخترکاوان

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/11/09

9

11

یادگیری
ماشین

پنجشنبه

13

16

201

مجیدی

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/11/03

13

15

دروس ترم سه (گروه کامپیوتر)

نام درس

روز

شروع

پايان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از پايان

تا پايان

محاسبات
کوانتومی

سه شنبه

9

12

301

ناوی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/10/30

13

15

پردازش
موازی
(آموزش
محور)

سه شنبه

13

16

110

نصراصفهانی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/11/03

9

11

کسب و کار
الکترونیکی
پیشرفته

یکشنبه

16

19

301

طهرانی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/11/03

13

15

فرآیندهای
اتفاقی*

دوشنبه

13

16

301

اخترکاوان

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/11/07

9

11

ارزیابی
کارائی
سیستمهای
کامپیوتری*

یکشنبه

13

16

302

موقر

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/10/29

13

15

کسب و کار
الکترونیکی
پیشرفته

یکشنبه

16

19

301

طهرانی

نرم افزار

1400/11/03

13

15

محاسبات
کوانتومی
(آموزش
محور)

سه شنبه

9

12

301

ناوی

نرم افزار

1400/10/30

13

15

پردازش
موازی
(آموزش
محور)

سه شنبه

13

16

110

نصراصفهانی

نرم افزار

1400/11/03

9

11

پردازش
موازی
(آموزش
محور)

سه شنبه

13

16

110

نصراصفهانی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/11/03

9

11

محاسبات
کوانتومی
(آموزش
محور)

سه شنبه

9

12

301

ناوی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/10/30

13

15

کسب و کار
الکترونیکی
پیشرفته

یکشنبه

16

19

301

طهرانی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/11/03

13

15

محاسبات
کوانتومی
(آموزش
محور)

سه شنبه

9

12

301

ناوی

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/10/30

13

15

پردازش
موازی
(آموزش
محور)

سه شنبه

13

16

110

نصراصفهانی

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/11/03

9

11

کسب و کار
الکترونیکی
پیشرفته*

یکشنبه

16

19

301

طهرانی

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/11/03

13

15