گروه مهندسی کامپیوتر

نام درس   شروع پایان کلاس نام استاد نام خانوادگی استاد گرایش آزمون شروع پایان
پایگاه داده پیشرفته سه شنبه 16:30 18 2004 امیر شیخها علوم داده 04/17 13 15
پردازش زبان طبیعی یک شنبه 10:30 12 2002 محمدطاهر پیله ور علوم داده 04/20 13 15
آمار و احتمال مهندسی چهار شنبه 09 12 2005 محمدرضا موسوی علوم داده 04/21 09 11
طراحی الگوریتم یک شنبه 14 17 2005 محمدرضا موسوی علوم داده 04/14 13 15
برنامه سازی پیشرفته دو شنبه 14 17 2005 محمدرضا موسوی علوم داده 04/26 13 15
بهینه سازی در علوم داده چهار شنبه 14 17 3002 آرزو کشاورز توچائی علوم داده 04/13 13 15
احتمال در ابعاد بالا برای علوم داده شنبه 15 16:30 3002 امین امین زاده گوهری علوم داده 04/23 09 11
سنتز نرم افزار شنبه 10 11:30 3002 حسین حجت علوم داده 04/28 09 11
پردازش زبان طبیعی سه شنبه 10:30 12 2001 محمدطاهر پیله ور علوم داده 04/20 13 15
احتمال در ابعاد بالا برای علوم داده دو شنبه 15 16:30 3013 امین امین زاده گوهری علوم داده 04/23 09 11
سنتز نرم افزار دو شنبه 10 11:30 3013 حسین حجت علوم داده 04/28 09 11
پایگاه داده پیشرفته چهار شنبه 17 18:30   امیر شیخها علوم داده 04/17 13 15
معماری سازمانی فا یک شنبه 13 16 209 محمد عشقی مدیریت سیستم های اطلاعاتی 04/13 09 11
مجموعه ها و سیستم های فازی (ویژه دانشجویان آموزش محور) سه شنبه 08 11 209 کیوان ناوی مدیریت سیستم های اطلاعاتی 04/21 09 11
فرایندهای تصادفی چهار شنبه 08 11 302 احسان اخترکاوان مدیریت سیستم های اطلاعاتی 04/15 13 15
فرآیندهای تصادفی(ویژه سیستم آموزش محور) چهار شنبه 08 11 302 احسان اخترکاوان مدیریت سیستم های اطلاعاتی 04/15 13 15
پردازش تصویر (ویژه سیستم آموزش محور) یک شنبه 13 16 302 محمدتقی  منظوری شلمانی مدیریت سیستم های اطلاعاتی 04/28 09 11
سمینار پنج شنبه 11 13 303 احسان اخترکاوان مدیریت سیستم های اطلاعاتی      
امنیت شبکه پیشرفته پنج شنبه 13 16 303 احسان اخترکاوان مدیریت سیستم های اطلاعاتی 04/21 13 15
سیستم های عامل پیشرفته پنج شنبه 16 19 303 احسان اخترکاوان مدیریت سیستم های اطلاعاتی 04/29 09 11
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری پنج شنبه 08 11 303 بابک مجیدی مدیریت سیستم های اطلاعاتی 04/19 09 11
مجموعه ها و سیستم های فازی سه شنبه 08 11 209 کیوان ناوی معماری سیستم های کامپیوتری 04/21 09 11
فرآیندهای اتفاقی چهار شنبه 08 11 302 احسان اخترکاوان معماری سیستم های کامپیوتری 04/15 13 15
فرآیندهای تصادفی(ویژه سیستم آموزش محور) چهار شنبه 08 11 302 احسان اخترکاوان معماری سیستم های کامپیوتری 04/15 13 15
پردازش تصویر (ویژه سیستم آموزش محور) یک شنبه 13 16 302 محمدتقی  منظوری شلمانی معماری سیستم های کامپیوتری 04/28 09 11
طراحی مدار با فناوری نانو یک شنبه 08 11 301 محمد طهرانی معماری سیستم های کامپیوتری 04/12 13 15
روش تحقیق و سمینار یک شنبه 11 13 301 محمد طهرانی معماری سیستم های کامپیوتری      
شبکه های میان ارتباطی یک شنبه 13 16 301 محمد طهرانی معماری سیستم های کامپیوتری 04/16 09 11
مجموعه ها و سیستم های فازی (ویژه سیستم آموزش محور) سه شنبه 08 11 209 کیوان ناوی نرم افزار 04/21 09 11
الگوریتم های تصادفی چهار شنبه 08 11 302 احسان اخترکاوان نرم افزار 04/15 13 15
امنیت شبکه پیشرفته پنج شنبه 08 11 302 احسان اخترکاوان نرم افزار 04/21 13 15
فرآیندهای تصادفی(ویژه سیستم آموزش محور) چهار شنبه 08 11 302 احسان اخترکاوان نرم افزار 04/15 13 15
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری پنج شنبه 13 16 302 بابک مجیدی نرم افزار 04/19 09 11
روش تحقیق و سمینار چهار شنبه 16 18 302 سیدحسن میریان حسین آبادی نرم افزار      
پردازش تصویر (ویژه سیستم آموزش محور) یک شنبه 13 16 302 محمدتقی  منظوری شلمانی نرم افزار 04/28 09 11
درستی یابی سیستمهای واکنشی یک شنبه 13 16 303 علی موقر رحیم آبادی نرم افزار 04/28 13 15
آزمون نرم افزار یک شنبه 16 19 303 سیدحسن میریان حسین آبادی نرم افزار 04/17 09 11
مجموعه ها و سیستم های فازی (ویژه سیستم آموزش محور) سه شنبه 08 11 209 کیوان ناوی هوش مصنوعی و رباتیکز 04/21 09 11
مجموعه ها و سیستم های فازی سه شنبه 08 11 209 کیوان ناوی هوش مصنوعی و رباتیکز 04/21 09 11
فرایندهای تصادفی چهار شنبه 08 11 302 احسان اخترکاوان هوش مصنوعی و رباتیکز 04/15 13 15
فرآیندهای تصادفی(ویژه سیستم آموزش محور) چهار شنبه 08 11 302 احسان اخترکاوان هوش مصنوعی و رباتیکز 04/15 13 15
هوش مصنوعی پیشرفته پنج شنبه 16 19 302 بابک مجیدی هوش مصنوعی و رباتیکز 04/12 09 11
روش تحقیق و سمینار پنج شنبه 11 13 302 بابک مجیدی هوش مصنوعی و رباتیکز      
پردازش تصویر (ویژه سیستم آموزش محور) یک شنبه 13 16 302 محمدتقی  منظوری شلمانی هوش مصنوعی و رباتیکز 04/28 09 11
تصویرپردازی رقمی یک شنبه 13 16 302 محمدتقی  منظوری شلمانی هوش مصنوعی و رباتیکز 04/28 09 11
الگوریتم های پیشرفته چهار شنبه 16 19 301 محمد طهرانی هوش مصنوعی و رباتیکز 04/19 13 15
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری پنج شنبه 08 11 303 بابک مجیدی هوش مصنوعی و رباتیکز 04/19 09 11