گروه مهندسی صنایع

 

دروس ترم یک (مهندسی صنایع)

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از ساعت

تا ساعت

اصول مهندسی
لجستیک و
زنجیره تامین

یکشنبه

9:00

12:00

206

معنوی زاده

لجستیک و
زنجیره تامین

1400/10/25

9:00

11:00

سیستم های توزیع
و خرده فروشی

سهشنبه

16:00

19:00

207

حاجیان حیدری

لجستیک و
زنجیره تامین

1400/11/09

9:00

11:00

تحلیل و طراحی
سیستم های لجستیکی

سهشنبه

13:00

16:00

207

علائی

لجستیک و
زنجیره تامین

1400/11/06

9:00

11:00

مدیریت درآمد
و تقاضا

یکشنبه

13:00

16:00

206

سلطانی

لجستیک و
زنجیره تامین

1400/10/29

9:00

11:00

فرآیندهای احتمالی

دوشنبه

13:00

16:00

207

سلطانی

سیستم های
کلان

1400/11/10

13:00

15:00

اصول مهندسی
لجستیک و
زنجیره تامین

دوشنبه

9:00

12:00

207

معنوی زاده

سیستم های
کلان

1400/10/25

9:00

11:00

نظریه
تصمیم گیری

یکشنبه

13:00

16:00

207

علائی

سیستم های
کلان

1400/11/02

9:00

11:00

برنامه ریزی
ریاضی

یکشنبه

9:00

12:00

207

ربانی

سیستم های
کلان

1400/10/28

13:00

15:00

مدل های انتخاب
سبد سرمایه گذاری

شنبه

13:00

16:00

205

مخاطب رفیعی

سیستم های
مالی

1400/11/04

9:00

11:00

بازارهای
مالی اسلامی

یکشنبه

13:00

16:00

204

کیانی راد

سیستم های
مالی

1400/10/26

9:00

11:00

اصول
مهندسی مالی

دوشنبه

16:00

19:00

204

شامخی امیری

سیستم های
مالی

1400/11/07

13:00

15:00

اقتصاد سنجی

دوشنبه

13:00

16:00

204

شامخی امیری

سیستم های
مالی

1400/11/09

9:00

11:00

مباحث منتخب
در سیستم های مالی

یکشنبه

16:00

19:00

204

کلانتری

سیستم های
مالی

1400/10/29

9:00

11:00

نظریه بازی ها

شنبه

16:00

19:00

204

جهانگیری

بهینه سازی
سیستم ها

1400/11/05

9:00

11:00

اصول مهندسی
لجستیک و
زنجیره تامین

یکشنبه

9:00

12:00

206

معنوی زاده

بهینه سازی
سیستم ها

1400/10/25

9:00

11:00

تحلیل آماری
چند متغیره

شنبه

13:00

16:00

204

حاجیان حیدری

بهینه سازی
سیستم ها

1400/11/09

9:00

11:00

طراحی
سیستم های
صنعتی

یکشنبه

13:00

16:00

208

شامخی امیری

بهینه سازی
سیستم ها

1400/10/29

13:00

15:00

اصول مهندسی مالی

دوشنبه

16:00

19:00

204

شامخی امیری

بهینه سازی
سیستم ها

1400/11/07

13:00

15:00

بازاریابی

یکشنبه

10:00

13:00

205

جلال زاده

مدیریت
مهندسی

1400/11/05

9:00

11:00

مهندسی سیستم

دوشنبه

13:00

16:00

208

علائی

مدیریت
مهندسی

1400/10/27

9:00

11:00

اصول مهندسی
لجستیک و
زنجیره تامین

دوشنبه

9:00

12:00

207

معنوی زاده

مدیریت
مهندسی

1400/10/25

9:00

11:00

تحلیل داده های
مهندسی

یکشنبه

16:00

19:00

207

شامخی امیری

مدیریت
مهندسی

1400/11/09

13:00

15:00

دروس ترم سه (مهندسی صنایع)

نام درس

روز

شروع

پایان

 کلاس

 استاد

رشته گرایش

آزمون

از ساعت

تا ساعت

اصول مهندسی
لجستیک و
زنجیره تامین

یکشنبه

9:00

12:00

206

معنوی زاده

لجستیک و
زنجیره تامین

1400/10/25

9:00

11:00

سیستم های توزیع
و خرده فروشی

سهشنبه

16:00

19:00

207

حاجیان حیدری

لجستیک و
زنجیره تامین

1400/11/09

9:00

11:00

تحلیل و طراحی
سیستم های لجستیکی

سهشنبه

13:00

16:00

207

علائی

لجستیک و
زنجیره تامین

1400/11/06

9:00

11:00

مدیریت درآمد
و تقاضا

یکشنبه

13:00

16:00

206

سلطانی

لجستیک و
زنجیره تامین

1400/10/29

9:00

11:00

فرآیندهای
احتمالی

دوشنبه

13:00

16:00

207

سلطانی

سیستم های
کلان

1400/11/10

13:00

15:00

اصول مهندسی
لجستیک و
زنجیره تامین

دوشنبه

9:00

12:00

207

معنوی زاده

سیستم های
کلان

1400/10/25

9:00

11:00

نظریه تصمیم گیری

یکشنبه

13:00

16:00

207

علائی

سیستم های
کلان

1400/11/02

9:00

11:00

برنامه ریزی
ریاضی

یکشنبه

9:00

12:00

207

ربانی

سیستم های
کلان

1400/10/28

13:00

15:00

مدل های انتخاب
سبد سرمایه گذاری

شنبه

13:00

16:00

205

مخاطب رفیعی

سیستم های
مالی

1400/11/04

9:00

11:00

بازارهای مالی
اسلامی

یکشنبه

13:00

16:00

204

کیانی راد

سیستم های
مالی

1400/10/26

9:00

11:00

اصول
مهندسی مالی

دوشنبه

16:00

19:00

204

شامخی امیری

سیستم های
مالی

1400/11/07

13:00

15:00

اقتصاد سنجی

دوشنبه

13:00

16:00

204

شامخی امیری

سیستم های
مالی

1400/11/09

9:00

11:00

مباحث منتخب
در سیستم های مالی

یکشنبه

16:00

19:00

204

کلانتری

سیستم های
مالی

1400/10/29

9:00

11:00

نظریه بازی ها

شنبه

16:00

19:00

204

جهانگیری

بهینه سازی
سیستم ها

1400/11/05

9:00

11:00

اصول مهندسی
لجستیک و
زنجیره تامین

یکشنبه

9:00

12:00

206

معنوی زاده

بهینه سازی
سیستم ها

1400/10/25

9:00

11:00

تحلیل آماری
چند متغیره

شنبه

13:00

16:00

204

حاجیان حیدری

بهینه سازی
سیستم ها

1400/11/09

9:00

11:00

طراحی
سیستم های
صنعتی

یکشنبه

13:00

16:00

208

شامخی امیری

بهینه سازی
سیستم ها

1400/10/29

13:00

15:00

مدیریت درآمد و
تقاضا

یکشنبه

13:00

16:00

206

سلطانی

بهینه سازی
سیستم ها

1400/10/29

9:00

11:00

اصول
مهندسی مالی

دوشنبه

16:00

19:00

204

شامخی امیری

بهینه سازی
سیستم ها

1400/11/07

13:00

15:00

بازاریابی

یکشنبه

10:00

13:00

205

جلال زاده

مدیریت
مهندسی

1400/11/05

9:00

11:00

مهندسی سیستم

دوشنبه

13:00

16:00

208

علائی

مدیریت
مهندسی

1400/10/27

9:00

11:00

اصول مهندسی
لجستیک و
زنجیره تامین

دوشنبه

9:00

12:00

207

معنوی زاده

مدیریت
مهندسی

1400/10/25

9:00

11:00

مدیریت
درآمد و
تقاضا

یکشنبه

13:00

16:00

206

سلطانی

مدیریت
مهندسی

1400/10/29

9:00

11:00

تحلیل
داده های
مهندسی

یکشنبه

16:00

19:00

207

شامخی امیری

مدیریت
مهندسی

1400/11/09

13:00

15:00