گروه مهندسی صنایع

نام درس نحوه ارائه کلاس روز ارائه کلاس ساعت شروع ساعت پایان مکان برگزاری کلاس نام استاد نام خانوادگی استاد رشته گرایش اصلی/ فرعی آزمون از ساعت تا ساعت
برنامه ریزی خطی هر هفته دو شنبه 16 19 کلاس شماره 206 سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی بهینه سازی سیستم ها اصلی 04/15 09 11
نظریه تصمیم گیری هر هفته چهار شنبه 13 16 کلاس شماره 206 سعید علائی بهینه سازی سیستم ها اصلی 04/23 13 15
اصول مهندسی مالی هر هفته سه شنبه 13 16 کلاس شماره 206 علیرضا شامخی امیری بهینه سازی سیستم ها اصلی 04/26 09 11
نظریه بازی ها هر هفته شنبه 16 19 کلاس شماره 204 محمدحسین جهانگیری بهینه سازی سیستم ها اصلی 04/29 09 11
مدیریت درآمد و تقاضا هر هفته دو شنبه 13 16 کلاس شماره 207 رویا سلطانی ازندریانی بهینه سازی سیستم ها اصلی 04/12 09 11
فرآیندهای احتمالی هر هفته سه شنبه 10 13 کلاس شماره 207 رویا سلطانی ازندریانی بهینه سازی سیستم ها اصلی 04/19 13 15
روش تحقیق و سمینار هر هفته سه شنبه 08 10 کلاس شماره 208 ندا معنوی زاده بهینه سازی سیستم ها اصلی      
برنامه ریزی خطی هر هفته دو شنبه 16 19 کلاس شماره 206 سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی سیستم های کلان فرعی 04/15 09 11
نظریه تصمیم گیری هر هفته چهار شنبه 13 16 کلاس شماره 206 سعید علائی سیستم های کلان فرعی 04/23 13 15
مهندسی سیستم هر هفته دو شنبه 13 16 کلاس شماره 206 سعید علائی سیستم های کلان اصلی 04/12 09 11
نظریه بازی ها هر هفته شنبه 16 19 کلاس شماره 204 محمدحسین جهانگیری سیستم های کلان فرعی 04/29 09 11
مدلسازی پویایی های سیستم هر هفته سه شنبه 16 19 کلاس شماره 207 مجتبی حاجیان حیدری سیستم های کلان اصلی 04/26 09 11
شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی هر هفته سه شنبه 13 16 کلاس شماره 207 مجتبی حاجیان حیدری سیستم های کلان فرعی 04/24 09 11
فرآیندهای احتمالی هر هفته سه شنبه 10 13 کلاس شماره 207 رویا سلطانی ازندریانی سیستم های کلان فرعی 04/19 13 15
روش تحقیق و سمینار هر هفته سه شنبه 08 10 کلاس شماره 208 ندا معنوی زاده سیستم های کلان فرعی      
مدیریت و تحلیل ریسک مالی هر هفته یک شنبه 13 16 کلاس شماره 206 رباب کلانتری سیستم های مالی اصلی 04/14 09 11
مدیریت سرمایه گذاری هر هفته یک شنبه 16 19 کلاس شماره 206 علیرضا شامخی امیری سیستم های مالی اصلی 04/23 09 11
اصول مهندسی مالی هر هفته سه شنبه 13 16 کلاس شماره 206 علیرضا شامخی امیری سیستم های مالی فرعی 04/26 09 11
نظریه بازی ها هر هفته شنبه 16 19 کلاس شماره 204 محمدحسین جهانگیری سیستم های مالی فرعی 04/29 09 11
مدیریت درآمد و تقاضا هر هفته دو شنبه 13 16 کلاس شماره 207 رویا سلطانی ازندریانی سیستم های مالی فرعی 04/12 09 11
فرآیندهای احتمالی هر هفته سه شنبه 10 13 کلاس شماره 207 رویا سلطانی ازندریانی سیستم های مالی فرعی 04/19 13 15
روش تحقیق و سمینار هر هفته سه شنبه 08 10 کلاس شماره 208 ندا معنوی زاده سیستم های مالی فرعی      
روش تحقیق و سمینار هر هفته یک شنبه 08 10 کلاس شماره 206 ندا معنوی زاده لجستیک و زنجیره تامین اصلی      
مدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل هر هفته یک شنبه 10 13 کلاس شماره 206 سعید علائی لجستیک و زنجیره تامین اصلی 04/13 09 11
نظریه بازی ها هر هفته شنبه 16 19 کلاس شماره 204 محمدحسین جهانگیری لجستیک و زنجیره تامین فرعی 04/29 09 11
شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی هر هفته سه شنبه 13 16 کلاس شماره 207 مجتبی حاجیان حیدری لجستیک و زنجیره تامین اصلی 04/24 09 11
طراحی شبکه زنجیره تامین هر هفته یک شنبه 14 17 کلاس شماره 207 رویا سلطانی ازندریانی لجستیک و زنجیره تامین اصلی 04/16 13 15
مدیریت درآمد و تقاضا هر هفته دو شنبه 13 16 کلاس شماره 207 رویا سلطانی ازندریانی لجستیک و زنجیره تامین فرعی 04/12 09 11
تصمیم گیری با معیار های چندگانه هر هفته دو شنبه 16 19 کلاس شماره 207 علیرضا شامخی امیری لجستیک و زنجیره تامین اصلی 04/20 09 11