گروه مهندسی برق

 
نام درس روز ارائه کلاس شروع پایان  کلاس نام استاد نام خانوادگی استاد رشته گرایش اصلی/ فرعی آزمون از ساعت تا ساعت
تئوری جامع ماشین های الکتریکی پنج شنبه 09 12 206 عبداله شمیسا قدرت اصلی 04/14 09 11
بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت چهار شنبه 09 12 204 سید محمد تقی بطحائی قدرت اصلی 04/28 13 15
بهره برداری از سیستم های قدرت چهار شنبه 13 16 207 مهرداد عابدی قدرت اصلی 04/20 09 11
روش تحقیق و سمینار سه شنبه 16 18 208 کمال محامد پور قدرت فرعی      
روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت چهار شنبه 16 19 208 علیرضا سیادتان قدرت اصلی 04/17 09 11
اتوماسیون صنعتی پنج شنبه 13 16 206 عبداله شمیسا کنترل فرعی 04/29 09 11
کنترل غیرخطی چهار شنبه 13 16 208 عبداله شمیسا کنترل اصلی 04/21 09 11
روش تحقیق و سمینار سه شنبه 16 18 208 کمال محامد پور کنترل فرعی      
روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت چهار شنبه 16 19 208 علیرضا سیادتان کنترل فرعی 04/17 09 11
اتوماسیون صنعتی پنج شنبه 13 16 206 عبداله شمیسا مخابرات سیستم اصلی 04/29 09 11
پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته چهار شنبه 16 19 206 محمدباقر شمس الهی مخابرات سیستم اصلی 04/20 13 15
تئوری پیشرفته مخابرات چهار شنبه 09 12 206 وحید طباطباوکیلی مخابرات سیستم اصلی 04/12 13 15
سیستم های مخابرات بی سیم چهار شنبه 13 16 209 کمال محامد پور مخابرات سیستم اصلی 04/16 09 11
روش تحقیق و سمینار سه شنبه 16 18 208 کمال محامد پور مخابرات سیستم اصلی