گروه مهندسی برق

ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان برگزاری کلاس

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

تا ساعت

یک

کنترل دیجیتال

چهار شنبه

16

19

208

فتاحی وانانی

کنترل

99/11/13

13

15

یک

کنترل بهینه

چهار شنبه

09

12

204

شمیسا

کنترل

99/10/27

13

15

یک

اصول کنترل مدرن

چهار شنبه

13

16

208

شمیسا

کنترل

99/11/09

09

11

سه

الکترونیک قدرت 1

چهار شنبه

16

19

209

افجهء

کنترل

99/11/05

13

15

سه

سیستم های فازی

چهار شنبه

13

16

209

نورانیان

کنترل

99/11/01

09

11

سه

الکترونیک قدرت 1

چهار شنبه

16

19

209

افجهء

قدرت

99/11/05

13

15

سه

مجموعه ها و سیستم های فازی

چهار شنبه

13

16

209

نورانیان

قدرت

99/11/01

09

11

یک

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2

چهار شنبه

13

16

201

عابدی

قدرت

99/11/08

13

15

یک

ماشین های الکتریکی 3

چهار شنبه

16

19

201

شمیسا

قدرت

99/11/13

09

11

یک

دینامیک سیستم های قدرت 1

چهار شنبه

09

12

208

بطحائی

قدرت

99/10/29

13

15

سه

کنترل بهینه

چهارشنبه

9

12

204

شمیسا

مخابرات سیستم

99/10/27

13

15

سه

مجموعه ها و سیستم های فازی

چهار شنبه

13

16

209

نورانیان

مخابرات سیستم

99/11/01

09

11

سه

شبکه های مخابراتی

چهار شنبه

16

19

109

موحد

مخابرات سیستم

99/11/04

13

15

یک

پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)

چهار شنبه

16

19

203

شمس الهی

مخابرات سیستم

99/11/13

13

15

یک

مخابرات دیجیتال

چهار شنبه

13

16

109

محامد پور

مخابرات سیستم

99/11/11

13

15

سه

پردازش تصویر

یک شنبه

13

16

303

منظوری شلمانی

مخابرات سیستم

99/10/27

13

15

یک

فرآیندهای تصادفی

چهار شنبه

09

12

207

طباطباوکیلی

مخابرات سیستم

99/11/08

09

11

 

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

به نام خدا

اطلاعیه مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق

1- حذف و اضافه حضوری در روز سه شنبه 94/6/31 انجام می‌شود. برای انجام این کار به دفتر گروه برق مراجعه نمایید. تغییرات برنامه ترم اول 95-94 در تابلو گروه نصب شده است.

2- دانشجویانی که باید دروس جبرانی اخذ کنند، در روز حذف و اضافه مراجعه نمایند.

3- دانشجویان ورودی 94 برای تکمیل فرم "دروس گذرانده در مقاطع قبلی" به دفتر گروه مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه عواقب آن به عهده دانشجو می‌باشد.

4- آخرین مهلت دفاع از سمینار کارشناسی ارشد (درس دکتر بطحایی) روز چهارشنبه 94/7/1 ساعت 11 تا 12می‌باشد (کسانی که در جلسه قبلی غایب بوده‌اند). در این تاریخ صحافی سمینار در سه نسخه تحویل گردد.

5- آخرین مهلت تصویب پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد (پروپوزال) تا انتهای مهرماه 1394 است. لذا زیر نظر استاد راهنمای خود سریعا برای تحویل آن اقدام کنید. فرم‌های مربوطه از آموزش دانشگاه تحویل گرفته شود.

گروه مهندسی برق

  1. سیستم های کنترل چند متغیره
  2. بررسی حالت های گذرا
  3. الکترونیک قدرت 2
  4. کنترل صنعتی 2
  5. کنترل صنعتی پیشرفته
  6. کنترل غیر خطی
  7. سمینار