گروه معماری

 
نام درس روز کلاس  شروع  پایان  کلاس  استاد رشته گرایش  آزمون از ساعت تا ساعت
جامعه شناسی هنر چهار شنبه 8 10 2013 مریدی پژوهش هنر 1400/04/14 13 15
نظریه های نقد هنر از 1900 تا 1980 چهار شنبه 12 14 2013 بسحاق پژوهش هنر 1400/04/24 9 11
مطالعات تطبیقی هنر (1) چهار شنبه 10 12 2013 رهبر پژوهش هنر 1400/04/21 9 11
آرای متفکران در باب هنر (2) (زیبایی شناسی) سه شنبه 12 14 2001 حقیر پژوهش هنر 1400/04/29 13 15
پروژه های موردی مدیریت پنج شنبه 8 10 2002 فرجی مدیریت پروژه و  ساخت 1400/04/28 9 11
سمینار و روش تحقیق پنج شنبه 10 12 2002 فرجی مدیریت پروژه و  ساخت 1400/04/24 9 11
کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه پنج شنبه 12 14 2002 نورزایی مدیریت پروژه و  ساخت 1400/04/19 13 15
فناوری های نوین ساخت چهار شنبه 14 16 2001 صمدزاده یزدی مدیریت پروژه و  ساخت 1400/04/16 9 11
روش های مدیریت پروژه 1 چهار شنبه 16 18 2001 نیک صفت مدیریت پروژه و  ساخت 1400/04/12 13 15
طرح معماری ارشد 2 چهار شنبه 10 14 3001 آیوازیان معماری      
حکمت معماری در ایران سه شنبه 14 16 3001 حقیر معماری 1400/04/13 9 11
بیان معماری 3 سه شنبه 16 18 3001 همتی معماری 1400/04/17 9 11
مراتب اجرایی ساختمان چهار شنبه 8 10 5004 ثقفی معماری 1400/04/20 9 11
بیان معماری 3 سه شنبه 16 18 3001 همتی معماری داخلی 1400/04/17 9 11
شیوه های بیان معماری داخلی  شنبه 10 12 3013 شاه چراغی معماری داخلی 1400/04/26 9 11
کاربرد پیشرفته کامپیوتر در معماری داخلی سه شنبه 8 10 2001 ابریشمی معماری داخلی 1400/04/19 13 15
تجزیه و تحلیل آثار معماری داخلی سه شنبه 14 16 4013 دیبا معماری داخلی 1400/04/22 13 15
طرح معماری داخلی دو چهار شنبه 14 18 5005 مفیدی معماری داخلی      
طرح منظر 2 سه شنبه 8 12 5006 دشتی تهرانی معماری منظر      
منظر معاصر  شنبه 8 10 2002 شاه چراغی معماری منظر 1400/04/13 9 11
طراحی فنی منظر چهار شنبه 10 12 2002 ثقفی معماری منظر 1400/04/23 9 11
تاریخ باغ و منظر جهان چهار شنبه 12 14 2002 صمدزاده یزدی معماری منظر 1400/04/19 9 11
باغ ایرانی سه شنبه 12 14 2005 صمدزاده یزدی معماری منظر 1400/04/26 13 15
فضاهای تفرجگاهی سه شنبه 14 16 2005 دشتی تهرانی معماری منظر 1400/04/16 13 15
بیان معماری 3 سه شنبه 16 18 3001 همتی معماری منظر 1400/04/17 9 11