گروه مدیریت

 
ترم نام درس روز   شروع  پایان  کلاس  استاد  آزمون از ساعت تا ساعت
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
دوم کاربرد
تئوری
تصمیم گیری
سهشنبه 16 18 2013 مجیبیان 1400/04/15 9 11
دوم مدیریت
استراتژیک
پیشرفته
سهشنبه 14 16 2013 بایرام زاده 1400/04/29 9 11
دوم اخلاق و
احکام کسب
و کار
یکشنبه 14 16 4013 کریمی  1400/04/13 13 15
دوم مدیریت
تبلیغات
و برند
یکشنبه 16 18 4013 جلال زاده 1400/04/23 13 15
دوم مدیریت
منابع انسانی
پیشرفته
یکشنبه 18 20 4013 سیدجوادین 1400/04/19 9 11
چهارم بازاریابی
صنعتی و
خدمات
دوشنبه 16 18 2004 جلال زاده 1400/04/17 9 11
مدیریت بازرگانی بین الملل
دوم کاربرد
تئوری
تصمیم گیری
یکشنبه 18 20 2004 دانشور 1400/04/15 9 11
دوم مدیریت
تبلیغات
و برند
یکشنبه 14 16 2004 جلال زاده 1400/04/23 13 15
دوم مدیریت
منابع انسانی
پیشرفته
یکشنبه 16 18 2004 سیدجوادین 1400/04/19 9 11
دوم اخلاق و
احکام کسب
و کار
سهشنبه 14 16 3013 کریمی  1400/04/13 13 15
دوم مدیریت
استراتژیک
پیشرفته
سهشنبه 16 18 3013 بایرام زاده 1400/04/29 9 11
مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی
دوم راهبردهای
مدیریت
منابع انسانی
سه شنبه 16 18 3002 حاجی کریمی  1400/04/27 13 15
دوم نظریه های
مدیریت دولتی
دوشنبه 16 18 3002 کریمی  1400/04/14 13 15
دوم اداره امور
عمومی در
اسلام
سه شنبه 18 20 3002 کریمی  1400/04/17 9 11
دوم مدیریت
رفتارسازمانی
پیشرفته
دوشنبه 14 16 3002 صائمیان 1400/04/20 9 11
دوم مدیریت
استراتژیک
پیشرفته
دوشنبه 18 20 3002 بایرام زاده 1400/04/29 9 11
چهارم تحلیل
آماری
سه شنبه 14 16 2004 دانشور 1400/04/19 13 15
مدیریت صنعتی-تحقیق درعملیات
دوم مدیریت
استراتژیک
پیشرفته
یکشنبه 18 20 3004 بایرام زاده 1400/04/29 9 11
دوم تحقیق در
عملیات نرم
یکشنبه 14 16 3004 دانشور 1400/04/12 9 11
دوم تحقیق در
عملیات
پیشرفته
چهارشنبه 18 20 2003 رضوی  1400/04/26 13 15
دوم مدیریت
منابع انسانی
پیشرفته
چهارشنبه 16 18 2003 کریمی  1400/04/19 9 11
دوم کاربرد تئوری
تصمیم گیری
چهارشنبه 14 16 2003 دانشور 1400/04/15 9 11
چهارم پویایی
سیستم ها
سه شنبه 18 20 3004 مجیبیان 1400/04/22 9 11
مدیریت صنعتی-تولید وعملیات
دوم کاربرد تئوری
تصمیم گیری
چهارشنبه 16 18 2004 رضوی  1400/04/15 9 11
دوم مدیریت
منابع انسانی
پیشرفته
چهارشنبه 18 20 2004 کریمی  1400/04/19 9 11
دوم مدیریت
استراتژیک
پیشرفته
چهارشنبه 14 16 2004 بایرام زاده 1400/04/29 9 11
دوم تحقیق در
عملیات
پیشرفته
یکشنبه 18 20 2013 رضوی  1400/04/12 9 11
دوم برنامه ریزی
و کنترل تولید
و موجودی
یکشنبه 16 18 2013 دانشور 1400/04/21 9 11
چهارم سمینار در
مدیریت
تولید و
عملیات
دوشنبه 16 18 2003 رضوی  1400/04/17 9 11
مدیریت کسب و کار-استراتژی
دوم مدیریت رفتار سازمانی دوشنبه 16 19 2001 حاجی کریمی  1400/04/20 9 11
دوم مدیریت بازاریابی سه شنبه 14 17 2001 جلال زاده 1400/04/26 9 11
دوم اخلاق و احکام کسب و کار یکشنبه 17 20 3013 کریمی  1400/04/13 13 15
دوم مدیریت استراتژیک پیشرفته یکشنبه 14 17 3013 بایرام زاده 1400/04/29 9 11
چهارم مدیریت مالی سه شنبه 14 17 2002 حمیدی باروق 1400/04/16 13 15
چهارم مدیریت بازاریابی سه شنبه 17 20 2002 جلال زاده 1400/04/26 9 11