گروه مالی

 
 

برنامه درسی نیمسال اول 1401-1400 گروه مالی

ترم

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از

تا

اول

مدیریت مالی پیشرفته

شنبه

16

18

4006

حیدری

بانکداری

1400/11/02

13

15

اول

تحلیل آماری

شنبه

14

16

4006

حبیب نیا

بانکداری

1400/10/25

13

15

اول

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

چهارشنبه

16

18

4006

حق با علی

بانکداری

1400/11/05

13

15

اول

اقتصاد سنجی مالی

چهارشنبه

14

16

4006

عابدی فر

بانکداری

1400/11/07

13

15

اول

بازارها و نهادهای مالی

چهارشنبه

18

20

4006

هامونی

بانکداری

1400/10/28

9

11

سوم

مدیریت ریسک در بانک ها

یکشنبه

16

18

3006

رستگار سرخه

بانکداری

1400/11/07

9

11

سوم

روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری ها

یکشنبه

14

16

3006

پویانفر

بانکداری

1400/11/11

9

11

سوم

ابزارهای مالی اسلامی.

دوشنبه

16

18

3006

رحیمیان

بانکداری

1400/10/30

13

15

سوم

معاملات الگوریتمی

دوشنبه

20

22

3006

آرین

بانکداری

1400/11/04

9

11

 

تامین مالی پروژه ها(ویژه سیستم آموزش محور)

دوشنبه

14

16

4006

یادی پور

بانکداری

1400/10/27

9

11

 

بیمه اسلامی (ویژه سیستم اموزش محور)

دوشنبه

18

20

4006

آقا محمد سمسار

بانکداری

1400/11/05

9

11

 

مدیریت مالی بین المللی(ویژه سیستم آموزش محور)

دوشنبه

16

18

4006

محمدی

بانکداری

1400/11/09

13

15

اول

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

چهارشنبه

16

18

4006

حق با علی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/05

13

15

اول

تحلیل آماری

شنبه

14

16

4006

حبیب نیا

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/25

13

15

اول

مدیریت مالی پیشرفته

شنبه

16

18

4006

حیدری

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/02

13

15

اول

بازارها و نهادهای مالی

چهارشنبه

18

20

4006

هامونی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/28

9

11

اول

اقتصاد سنجی مالی

چهارشنبه

14

16

4006

عابدی فر

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/07

13

15

سوم

روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری ها

یکشنبه

14

16

3006

پویانفر

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/11

9

11

سوم

ابزارهای مالی اسلامی

دوشنبه

16

18

3006

رحیمیان

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/30

13

15

سوم

مهندسی مالی پیشرفته

یکشنبه

18

20

3006

رستگار سرخه

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/26

13

15

سوم

معاملات الگوریتمی

دوشنبه

20

22

3006

آرین

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/04

9

11

 

تامین مالی پروژه ها(ویژه سیستم آموزش محور)

دوشنبه

14

16

4006

یادی پور

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/27

9

11

 

مدیریت مالی بین المللی(ویژه سیستم آموزش محور)

دوشنبه

16

18

4006

محمدی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/09

13

15

 

بیمه اسلامی (ویژه سیستم اموزش محور)

دوشنبه

18

20

4006

آقا محمد سمسار

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/05

9

11