گروه مالی

 
نام درس روز  کلاس  شروع  پایان  کلاس  استاد رشته گرایش  آزمون از ساعت تا ساعت
مهندسی مالی و مدیریت ریسک یک شنبه 18 20 3001 رستگار  مهندسی مالی  1400/04/15 13 15
فرآیندهای
تصادفی
در مالی
شنبه 11 13 3001 آسا مهندسی مالی  1400/04/20 13 15
مدیریت
سرمایه گذاری پیشرفته
یک شنبه 16 18 3001 حیدری مهندسی مالی  1400/04/12 9 11
روش تحقیق یک شنبه 14 16 3001 رحیمیان مهندسی مالی  1400/04/28 9 11
اقتصاد سنجی
مالی
دو شنبه 10 12 3001 محمدی مهندسی مالی  1400/04/26 9 11
تئوری های
سازمان
و مدیریت
با رویکرد
اسلامی
دو شنبه 14 16 3001 پویانفر مهندسی مالی  1400/04/17 9 11
بازارها و
نهادهای
مالی
دو شنبه 18 20 3001 هامونی مهندسی مالی  1400/04/23 13 15
بازارها
و نهادهای
مالی
دو شنبه 18 20 3001 هامونی بانکداری 1400/04/23 13 15
مدیریت
بانک
و بانکداری
اسلامی
یک شنبه 10 12 3001 سعدوندی بانکداری 1400/04/20 13 15
مهندسی
مالی و
مدیریت
ریسک
یک شنبه 18 20 3001 رستگار  بانکداری 1400/04/15 13 15
مدیریت
سرمایه گذاری پیشرفته
یک شنبه 16 18 3001 حیدری بانکداری 1400/04/12 9 11
روش تحقیق یک شنبه 14 16 3001 رحیمیان بانکداری 1400/04/28 9 11
تئوری های
سازمان و
مدیریت با
رویکرد
اسلامی
دو شنبه 14 16 3001 پویانفر بانکداری 1400/04/17 9 11
اقتصاد سنجی
مالی
دو شنبه 10 12 3001 محمدی بانکداری 1400/04/26 9 11