گروه فلسفه

نام درس

روز 

شروع

پایان

 کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از ساعت

تا ساعت

ایدئالیسم آلمان

چهار شنبه

10

12

 206

سیدحمید

طالب زاده

فلسفه محض

04/14

11

13

فلسفه پراگماتیسم
(صلاح عملی)

دو شنبه

10

12

 209

محمدرضا

اسمخانی

فلسفه محض

04/04

08

10

مسائل مهم فلسفه یونان
و قرون وسطی

پنج شنبه

14

16

 206

ایمان

شفیع بیگ

فلسفه معاصر

04/11

11

13

فلسفه پراگماتیسم 
(صلاح عملی)

دو شنبه

10

12

 209

محمدرضا

اسمخانی

فلسفه معاصر

04/04

08

10

تاریخ فلسفه
معاصر 2

پنج شنبه

10

12

 206

فاطمه

مینائی

فلسفه معاصر

04/08

08

10

مسائل مهم عرفان
و کلام اسلامی

شنبه

13

15

 206

سید مصطفی

محقق احمدآبادی

فلسفه معاصر

04/01

11

13

 

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.