گروه فلسفه

ورودی 99

نام درس

نام استاد

اصلی یا جبرانی

تعداد واحد

روز

ساعت

مسائل مهم فلسفه جدید

شهین اعوانی

اصلی

2

شنبه

8:30-10:30

مسائل مهم فلسفه اسلامی

سیدمصطفی محقق داماد

اصلی

2

شنبه

10:30-12:30

فلسفه معاصر 2

نیره میرموسی

جبرانی

3

سه‏شنبه

9-12

فلسفه معاصر 1

دکتر مسگری

جبرانی

3

پنجشنبه

10-13

مسائل مهم فلسفه یونان و قرون وسطی

ایمان شفیع‏بیگ

اصلی

2

پنجشنبه

14-16

 

ورودی 1400

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

اصلی-جبرانی

روز

ساعت

فلسفه مشاء

2

لیلا کیانخواه

جبرانی

شنبه

8-10

متون فلسفی به زبان انگلیسی

2

امیرعلی موسویان

جبرانی

شنبه

10-12

تاریخ فلسفه یونان و رم

3

ایمان شفیع‏بیگ

جبرانی

چهارشنبه

14- 17

متون فلسفی به زبان عربی

2

زهره معماری

جبرانی

پنجشنبه

10-12

تاریخ فلسفه قرون وسطا

2

دکتر مسگری

جبرانی

پنجشنبه

13-15

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.