گروه علوم داده

(رشته علوم داده)

نام درس

روز

شروع

پايان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از پايان

تا پايان

الگوریتم های پیشرفته

یکشنبه

9

10:30

4006

حجت

علوم داده

1400/10/29

13

15

الگوریتم های پیشرفته

سهشنبه

9

10:30

4006

دهقانی

علوم داده

1400/10/29

13

15

ریاضیات علوم داده

شنبه

13:30

15

4013

امین زاده گوهری

علوم داده

1400/11/04

13

15

ریاضیات علوم داده

دوشنبه

13:30

15

4013

امین زاده گوهری

علوم داده

1400/11/04

13

15

یادگیری ماشین

شنبه

16:30

19:30

4013

هفت جواهریان

علوم داده

1400/11/09

9

11

اخلاق در علوم داده

شنبه

9

10:30

4013

موسوی

علوم داده

1400/11/07

9

11

اخلاق در علوم داده

دوشنبه

9

10:30

4013

موسوی

علوم داده

1400/11/07

9

11

روش تحقیق و سمینار

چهارشنبه

8

11

4013

سیرجانی

علوم داده

     

تحلیل داده کاربردی

سهشنبه

11

12:30

4006

صلواتی

علوم داده

1400/10/26

13

15

تحلیل داده کاربردی

یکشنبه

11

12:30

4006

صلواتی

علوم داده

1400/10/26

13

15