گروه علوم داده

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

کلاس

نام خانوادگی استاد

مشخصات آزمون

از

تا

الگوریتم های پیشرفته

یک شنبه

9

10:30

4006

حجت

1400/10/29

13

15

الگوریتم های پیشرفته

سه شنبه

9

10:30

4006

دهقانی

1400/10/29

13

15

ریاضیات علوم داده

شنبه

13:30

15

4013

امین زاده گوهری

1400/11/04

13

15

ریاضیات علوم داده

دو شنبه

13:30

15

4013

امین زاده گوهری

1400/11/04

13

15

یادگیری ماشین

شنبه

16:30

19:30

4013

هفت جواهریان

1400/11/09

9

11

اخلاق در علوم داده

شنبه

9

10:30

4013

موسوی

1400/11/07

9

11

اخلاق در علوم داده

دو شنبه

9

10:30

4013

موسوی

1400/11/07

9

11

روش تحقیق و سمینار

چهار شنبه

8

11

4013

سیرجانی

1400/11/11

9

11

تحلیل داده کاربردی

سه شنبه

11

12:30

4006

صلواتی

1400/10/26

13

15

تحلیل داده کاربردی

یک شنبه

11

12:30

4006

صلواتی

1400/10/26

13

15