گروه علوم اقتصادی

نام درس روز ارائه کلاس ساعت شروع ساعت پایان نام خانوادگی استاد رشته گرایش مشخصات آزمون از ساعت تا ساعت
اقتصاد انرژی یکشنبه 11:00 12:30 مروتی شریف آبادی اقتصاد انرژی 99/11/06 9:00 11:00
اقتصاد انرژی سهشنبه 11:00 12:30 مروتی شریف آبادی اقتصاد انرژی 99/11/06 9:00 11:00
اقتصاد ایران شنبه 16:00 19:00 عبداللهی اقتصاد انرژی 99/11/06 9:00 11:00
اقتصاد توسعه شنبه 13:00 16:00 جوادی اقتصاد انرژی 99/11/08 13:00 15:00
اقتصاد خرد دوشنبه 10:00 12:00 وقوعی اقتصاد انرژی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد چهارشنبه 8:00 10:00 وقوعی اقتصاد انرژی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد چهارشنبه 10:00 12:00 وقوعی اقتصاد انرژی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد دوشنبه 8:00 10:00 وقوعی اقتصاد انرژی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد 1 شنبه 9:00 10:30 اکباتانی اقتصاد انرژی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد 1 دوشنبه 9:00 10:30 اکباتانی اقتصاد انرژی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد ریاضی دوشنبه 11:00 12:30 صلواتی اقتصاد انرژی 99/11/01 9:00 11:00
اقتصاد ریاضی شنبه 11:00 12:30 صلواتی اقتصاد انرژی 99/11/01 9:00 11:00
اقتصاد سنجی دوشنبه 13:00 16:00 امین رستمکلائی اقتصاد انرژی 99/11/11 13:00 15:00
اقتصاد سنجی یکشنبه 14:00 16:00 شیوا اقتصاد انرژی 99/11/11 13:00 15:00
اقتصاد سنجی سهشنبه 14:00 16:00 شیوا اقتصاد انرژی 99/11/11 13:00 15:00
اقتصاد کلان دوشنبه 8:00 10:00 باقری پرمهر اقتصاد انرژی 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد کلان چهارشنبه 10:00 12:00 باقری پرمهر اقتصاد انرژی 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد کلان چهارشنبه 8:00 10:00 باقری پرمهر اقتصاد انرژی 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد کلان دوشنبه 10:00 12:00 باقری پرمهر اقتصاد انرژی 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد مالی یکشنبه 11:00 12:30 حیدری اقتصاد انرژی 99/11/05 9:00 11:00
اقتصاد مالی سهشنبه 11:00 12:30 حیدری اقتصاد انرژی 99/11/05 9:00 11:00
اقتصادسنجی پیش نیاز چهارشنبه 12:00 16:00 موسوی اقتصاد انرژی 99/11/11 13:00 15:00
اقتصاد انرژی یکشنبه 11:00 12:30 مروتی شریف آبادی اقتصاد نظری 99/11/06 9:00 11:00
اقتصاد انرژی سهشنبه 11:00 12:30 مروتی شریف آبادی اقتصاد نظری 99/11/06 9:00 11:00
اقتصاد بانکداری سهشنبه 14:00 15:30 عابدی فر اقتصاد نظری 99/10/27 9:00 11:00
اقتصاد بانکداری یکشنبه 14:00 15:30 عابدی فر اقتصاد نظری 99/10/27 9:00 11:00
اقتصاد توسعه یکشنبه 9:00 10:30 حسینی اقتصاد نظری 99/11/08 13:00 15:00
اقتصاد توسعه سهشنبه 9:00 10:30 حسینی اقتصاد نظری 99/11/08 13:00 15:00
اقتصاد خرد 1 شنبه 9:00 10:30 اکباتانی اقتصاد نظری 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد 1 دوشنبه 9:00 10:30 اکباتانی اقتصاد نظری 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد 2 شنبه 14:00 15:30 فدائی اقتصاد نظری      
اقتصاد خرد 2 چهارشنبه 14:00 15:30 فدائی اقتصاد نظری      
اقتصاد ریاضی دوشنبه 11:00 12:30 صلواتی اقتصاد نظری 99/11/01 9:00 11:00
اقتصاد ریاضی شنبه 11:00 12:30 صلواتی اقتصاد نظری 99/11/01 9:00 11:00
اقتصاد سنجی 1 یکشنبه 14:00 16:00 شیوا اقتصاد نظری 99/11/11 13:00 15:00
اقتصاد سنجی 1 سهشنبه 14:00 16:00 شیوا اقتصاد نظری 99/11/11 13:00 15:00
اقتصاد کلان 2 دوشنبه 11:00 12:30 جوشقانی اقتصاد نظری 99/11/13 13:00 15:00
اقتصاد کلان 2 شنبه 11:00 12:30 جوشقانی اقتصاد نظری 99/11/13 13:00 15:00
اقتصاد کلان 2* چهارشنبه 8:00 11:00 جوشقانی اقتصاد نظری 99/11/13 9:00 11:00
اقتصاد مالی 1 یکشنبه 11:00 12:30 حیدری اقتصاد نظری 99/11/05 9:00 11:00
اقتصاد مالی 1 سهشنبه 11:00 12:30 حیدری اقتصاد نظری 99/11/05 9:00 11:00
اقتصاد مالی 1* چهارشنبه 13:00 16:00 حیدری اقتصاد نظری 99/11/05 13:00 15:00
اقتصاد مالی 2 سهشنبه 16:00 17:30 حق پناه اقتصاد نظری 99/11/05 9:00 11:00
اقتصاد مالی 2 یکشنبه 16:00 17:30 حق پناه اقتصاد نظری 99/11/05 9:00 11:00
اقتصاد مالی 2* چهارشنبه 11:00 14:00 حق پناه اقتصاد نظری 99/11/05 13:00 15:00
آنالیز حقیقی چهارشنبه 11:00 12:30 صلواتی اقتصاد نظری      
آنالیز حقیقی چهارشنبه 16:00 17:30 صلواتی اقتصاد نظری      
روش تحقیق پنجشنبه 8:00 11:00 جوشقانی اقتصاد نظری      
روش تحقیق چهارشنبه 8:00 11:00 شیوا اقتصاد نظری      
روش تحقیق چهارشنبه 8:00 11:00 حسینی اقتصاد نظری      
روش تحقیق چهارشنبه 8:00 11:00 عابدی فر اقتصاد نظری      
روش تحقیق چهارشنبه 8:00 11:00 حیدری اقتصاد نظری      
روش تحقیق چهارشنبه 8:00 11:00 حق پناه اقتصاد نظری      
نظریه قرارداد دوشنبه 14:00 15:30 کمالی شهدادی اقتصاد نظری 99/11/02 13:00 15:00
نظریه قرارداد دوشنبه 16:00 17:30 کمالی شهدادی اقتصاد نظری 99/11/02 13:00 15:00
اقتصاد اطلاعات چهارشنبه 13:00 15:00 وقوعی اقتصاد و تجارت الکترونیک 99/11/01 13:00 15:00
اقتصاد ایران
(ویژه سیستم آموزش محور)
شنبه 16:00 19:00 عبداللهی اقتصاد و تجارت الکترونیک 99/11/04 13:00 15:00
اقتصاد توسعه
(ویژه سیستم آموزش محور)
شنبه 13:00 16:00 جوادی اقتصاد و تجارت الکترونیک 99/11/13 9:00 11:00
اقتصاد سنجی چهارشنبه 11:00 13:00 امین رستمکلائی اقتصاد و تجارت الکترونیک 99/11/11 13:00 15:00
اقتصاد صنعتی
(ویژه سیستم آموزش محور)
شنبه 16:00 19:00 جمالی اقتصاد و تجارت الکترونیک 99/10/27 1: PM 3: PM
اقتصاد کلان پیشرفته دوشنبه 8:00 10:00 باقری پرمهر اقتصاد و تجارت الکترونیک 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد کلان پیشرفته چهارشنبه 10:00 12:00 باقری پرمهر اقتصاد و تجارت الکترونیک 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد کلان پیشرفته چهارشنبه 8:00 10:00 باقری پرمهر اقتصاد و تجارت الکترونیک 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد کلان پیشرفته دوشنبه 10:00 12:00 باقری پرمهر اقتصاد و تجارت الکترونیک 99/11/06 13:00 15:00
تجارت الکترونیکی 1 چهارشنبه 8:00 11:00 تاری اقتصاد و تجارت الکترونیک 99/10/27 9:00 11:00
کلیات فناوری
اطلاعات و ارتباطات
دوشنبه 16:00 19:00 دقیقی اقتصاد و تجارت الکترونیک 99/11/04 9:00 11:00
مهندسی نرم افزار دوشنبه 13:00 16:00 موسوی اقتصاد و تجارت الکترونیک 99/11/13 9:00 11:00
اقتصاد توسعه شنبه 13:00 16:00 جوادی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 99/11/08 13:00 15:00
اقتصاد خرد دوشنبه 10:00 12:00 وقوعی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد چهارشنبه 8:00 10:00 وقوعی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد چهارشنبه 10:00 12:00 وقوعی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد دوشنبه 8:00 10:00 وقوعی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد سنجی دوشنبه 13:00 16:00 امین رستمکلائی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 99/11/11 13:00 15:00
اقتصاد کلان دوشنبه 8:00 10:00 باقری پرمهر برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد کلان چهارشنبه 10:00 12:00 باقری پرمهر برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد کلان چهارشنبه 8:00 10:00 باقری پرمهر برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد کلان دوشنبه 10:00 12:00 باقری پرمهر برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 99/11/06 13:00 15:00
اقتصادسنجی پیش نیاز چهارشنبه 12:00 16:00 موسوی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 99/11/11 13:00 15:00
سیستم های دینامیکی 2 شنبه 16:00 19:00 موسوی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 99/11/08 13:00 15:00
اقتصاد توسعه شنبه 13:00 16:00 جوادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/08 13:00 15:00
اقتصاد خرد دوشنبه 10:00 12:00 وقوعی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد چهارشنبه 8:00 10:00 وقوعی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد چهارشنبه 10:00 12:00 وقوعی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد دوشنبه 8:00 10:00 وقوعی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد 1 شنبه 9:00 10:30 اکباتانی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد خرد 1 دوشنبه 9:00 10:30 اکباتانی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/10/29 9:00 11:00
اقتصاد ریاضی دوشنبه 11:00 12:30 صلواتی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/01 9:00 11:00
اقتصاد ریاضی شنبه 11:00 12:30 صلواتی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/01 9:00 11:00
اقتصاد سنجی دوشنبه 13:00 16:00 امین رستمکلائی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/11 13:00 15:00
اقتصاد سنجی یکشنبه 14:00 16:00 شیوا توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/11 13:00 15:00
اقتصاد سنجی سهشنبه 14:00 16:00 شیوا توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/11 13:00 15:00
اقتصاد صنعتی شنبه 16:00 19:00 جمالی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/10/27 1: PM 3: PM
اقتصاد کلان دوشنبه 8:00 10:00 باقری پرمهر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد کلان چهارشنبه 10:00 12:00 باقری پرمهر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد کلان چهارشنبه 8:00 10:00 باقری پرمهر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد کلان دوشنبه 10:00 12:00 باقری پرمهر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/06 13:00 15:00
اقتصاد مالی یکشنبه 11:00 12:30 حیدری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/05 9:00 11:00
اقتصاد مالی سهشنبه 11:00 12:30 حیدری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/05 9:00 11:00
اقتصادسنجی پیش نیاز چهارشنبه 12:00 16:00 موسوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 99/11/11 13:00 15:00