گروه علوم اقتصادی

 

نام درس روز ارائه کلاس ساعت شروع ساعت پایان نام خانوادگی استاد مشخصات آزمون از ساعت تا ساعت
        اقتصاد انرژی      
اقتصاد انرژی یکشنبه 11 12:30 مروتی شریف آبادی 99/11/06 9 11
اقتصاد انرژی سهشنبه 11 12:30 مروتی شریف آبادی 99/11/06 9 11
اقتصاد ایران شنبه 16 19 عبداللهی 99/11/06 9 11
اقتصاد توسعه شنبه 13 16 جوادی 99/11/08 13 15
اقتصاد خرد دوشنبه 10 12 وقوعی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد چهارشنبه 8:00 10 وقوعی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد چهارشنبه 10 12 وقوعی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد دوشنبه 8:00 10 وقوعی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد 1 شنبه 9 10:30 اکباتانی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد 1 دوشنبه 9 10:30 اکباتانی 99/10/29 9 11
اقتصاد ریاضی دوشنبه 11 12:30 صلواتی 99/11/01 9 11
اقتصاد ریاضی شنبه 11 12:30 صلواتی 99/11/01 9 11
اقتصاد سنجی دوشنبه 13 16 امین رستمکلائی 99/11/11 13 15
اقتصاد سنجی یکشنبه 14:00 16 شیوا 99/11/11 13 15
اقتصاد سنجی سهشنبه 14:00 16 شیوا 99/11/11 13 15
اقتصاد کلان دوشنبه 8:00 10 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد کلان چهارشنبه 10 12 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد کلان چهارشنبه 8:00 10 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد کلان دوشنبه 10 12 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد مالی یکشنبه 11 12:30 حیدری 99/11/05 9 11
اقتصاد مالی سهشنبه 11 12:30 حیدری 99/11/05 9 11
اقتصادسنجی پیش نیاز چهارشنبه 12 16 موسوی 99/11/11 13 15
        اقتصاد نظری      
اقتصاد انرژی یکشنبه 11 12:30 مروتی شریف آبادی 99/11/06 9 11
اقتصاد انرژی سهشنبه 11 12:30 مروتی شریف آبادی 99/11/06 9 11
اقتصاد بانکداری سهشنبه 14:00 15:30 عابدی فر 99/10/27 9 11
اقتصاد بانکداری یکشنبه 14:00 15:30 عابدی فر 99/10/27 9 11
اقتصاد توسعه یکشنبه 9 10:30 حسینی 99/11/08 13 15
اقتصاد توسعه سهشنبه 9 10:30 حسینی 99/11/08 13 15
اقتصاد خرد 1 شنبه 9 10:30 اکباتانی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد 1 دوشنبه 9 10:30 اکباتانی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد 2 شنبه 14:00 15:30 فدائی      
اقتصاد خرد 2 چهارشنبه 14:00 15:30 فدائی      
اقتصاد ریاضی دوشنبه 11 12:30 صلواتی 99/11/01 9 11
اقتصاد ریاضی شنبه 11 12:30 صلواتی 99/11/01 9 11
اقتصاد سنجی 1 یکشنبه 14:00 16 شیوا 99/11/11 13 15
اقتصاد سنجی 1 سهشنبه 14:00 16 شیوا 99/11/11 13 15
اقتصاد کلان 2 دوشنبه 11 12:30 جوشقانی 99/11/13 13 15
اقتصاد کلان 2 شنبه 11 12:30 جوشقانی 99/11/13 13 15
اقتصاد کلان 2* چهارشنبه 8:00 11 جوشقانی 99/11/13 9 11
اقتصاد مالی 1 یکشنبه 11 12:30 حیدری 99/11/05 9 11
اقتصاد مالی 1 سهشنبه 11 12:30 حیدری 99/11/05 9 11
اقتصاد مالی 1* چهارشنبه 13 16 حیدری 99/11/05 13 15
اقتصاد مالی 2 سهشنبه 16 17:30 حق پناه 99/11/05 9 11
اقتصاد مالی 2 یکشنبه 16 17:30 حق پناه 99/11/05 9 11
اقتصاد مالی 2* چهارشنبه 11 14:00 حق پناه 99/11/05 13 15
آنالیز حقیقی چهارشنبه 11 12:30 صلواتی      
آنالیز حقیقی چهارشنبه 16 17:30 صلواتی      
روش تحقیق پنجشنبه 8:00 11 جوشقانی      
روش تحقیق چهارشنبه 8:00 11 شیوا      
روش تحقیق چهارشنبه 8:00 11 حسینی      
روش تحقیق چهارشنبه 8:00 11 عابدی فر      
روش تحقیق چهارشنبه 8:00 11 حیدری      
روش تحقیق چهارشنبه 8:00 11 حق پناه      
نظریه قرارداد دوشنبه 14:00 15:30 کمالی شهدادی 99/11/02 13 15
نظریه قرارداد دوشنبه 16 17:30 کمالی شهدادی 99/11/02 13 15
        اقتصاد و تجارت الکترونیک      
اقتصاد اطلاعات چهارشنبه 13 15 وقوعی 99/11/01 13 15
اقتصاد ایران
(ویژه سیستم آموزش محور)
شنبه 16 19 عبداللهی 99/11/04 13 15
اقتصاد توسعه
(ویژه سیستم آموزش محور)
شنبه 13 16 جوادی 99/11/13 9 11
اقتصاد سنجی چهارشنبه 11 13 امین رستمکلائی 99/11/11 13 15
اقتصاد صنعتی
(ویژه سیستم آموزش محور)
شنبه 16 19 جمالی 99/10/27 13 15
اقتصاد کلان پیشرفته دوشنبه 8:00 10 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد کلان پیشرفته چهارشنبه 10 12 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد کلان پیشرفته چهارشنبه 8:00 10 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد کلان پیشرفته دوشنبه 10 12 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
تجارت الکترونیکی 1 چهارشنبه 8:00 11 تاری 99/10/27 9 11
کلیات فناوری
اطلاعات و ارتباطات
دوشنبه 16 19 دقیقی 99/11/04 9 11
مهندسی نرم افزار دوشنبه 13 16 موسوی 99/11/13 9 11
        برنامه ریزی سیستم های اقتصادی      
اقتصاد توسعه شنبه 13 16 جوادی 99/11/08 13 15
اقتصاد خرد دوشنبه 10 12 وقوعی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد چهارشنبه 8 10 وقوعی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد چهارشنبه 10 12 وقوعی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد دوشنبه 8 10 وقوعی 99/10/29 9 11
اقتصاد سنجی دوشنبه 13 16 امین رستمکلائی 99/11/11 13 15
اقتصاد کلان دوشنبه 8 10 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد کلان چهارشنبه 10 12 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد کلان چهارشنبه 8 10 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد کلان دوشنبه 10 12 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصادسنجی
پیش نیاز
چهارشنبه 12 16 موسوی 99/11/11 13 15
سیستم های
دینامیکی 2
شنبه 16 19 موسوی 99/11/08 13 15
        توسعه اقتصادی و برنامه ریزی      
اقتصاد توسعه شنبه 13 16 جوادی 99/11/08 13 15
اقتصاد خرد دوشنبه 10 12 وقوعی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد چهارشنبه 8 10 وقوعی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد چهارشنبه 10 12 وقوعی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد دوشنبه 8 10 وقوعی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد 1 شنبه 9 10:30 اکباتانی 99/10/29 9 11
اقتصاد خرد 1 دوشنبه 9 10:30 اکباتانی 99/10/29 9 11
اقتصاد ریاضی دوشنبه 11 12:30 صلواتی 99/11/01 9 11
اقتصاد ریاضی شنبه 11 12:30 صلواتی 99/11/01 9 11
اقتصاد سنجی دوشنبه 13 16 امین رستمکلائی 99/11/11 13 15
اقتصاد سنجی یکشنبه 14 16 شیوا 99/11/11 13 15
اقتصاد سنجی سهشنبه 14 16 شیوا 99/11/11 13 15
اقتصاد صنعتی شنبه 16 19 جمالی 99/10/27 13 15
اقتصاد کلان دوشنبه 8 10 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد کلان چهارشنبه 10 12 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد کلان چهارشنبه 8 10 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد کلان دوشنبه 10 12 باقری پرمهر 99/11/06 13 15
اقتصاد مالی یکشنبه 11 12:30 حیدری 99/11/05 9 11
اقتصاد مالی سهشنبه 11 12:30 حیدری 99/11/05 9 11
اقتصادسنجی
پیش نیاز
چهارشنبه 12 16 موسوی 99/11/11 13 15

 

 

گروه علوم اقتصادی

گروه توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

گروه اقتصاد و تجارت الکترونیک

نام درس

نوع

واحد

نام درس

نوع

 واحد

نام درس

نوع

واحد

 

ترم 1

اقتصاد سنجی

جبرانی

4

اقتصاد سنجی

جبرانی

4

اقتصاد سنجی

جبرانی

4

اقتصاد خرد 1

اجباری

4

اقتصاد خرد 1

اجباری

4

اقتصاد خرد

اجباری

4

اقتصاد کلان 1

اجباری

4

اقتصاد کلان 1

اجباری

4

اقتصاد کلان

اجباری

4

اقتصاد سنجی تکمیلی

اجباری

3

اقتصاد سنجی تکمیلی

اجباری

3

کلیات فناوری اطلاعات

جبرانی

3

 

اقتصاد اطلاعات

اختیاری

2

زبان تخصصی

جبرانی

3

 

ترم 2

اقتصاد خرد 2

اجباری

3

برنامه ریزی اقتصادی

اجباری

3

تجارت بین الملل

اختیاری

2

اقتصادکلان 2

اجباری

3

اقتصاد توسعه

اجباری

3

تجارت الکترونیک 1

اجباری

3

اقتصاد اسلامی

اجباری

3

 اقتصاد اسلامی 

اجباری

3

تجارت الکترونیک 2

اجباری

3

اقتصاد سنجی تکمیلی

اجباری

3

اقتصاد سنجی تکمیلی

اجباری

3

مهندسی نرم افزار

جبرانی

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم3

اقتصاد ایران

اختیاری

3

اقتصاد ایران

اختیاری

3

بازاریابی اینترنتی

اجباری

2

برنامه ریزی اقتصادی

اختیاری

3

اقتصاد صنعتی

اختیاری

3

استراتژی های تجارت الکترونیک

اجباری

2

اقتصاد توسعه

اختیاری

3

اقتصاد مالی

اختیاری

3

اقتصاد اطلاعات

اختیاری

2

پایان نامه

 

6

پایان نامه

 

6

 

اختیاری

2

 

 

اختیاری

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم 4

پایان نامه

6

پایان نامه

6

پایان نامه

 

6

 

نام دانشجو  عنوان پایان نامه  استاد راهنما  استاد مشاور  داور 
فاطمه رضایی  بررسی تاثیر سیاستهای آزادسازی مالی بر عملکرد بانکهای کشور  خانم دکتر وقوعی  آقای دکتر بالونژاد  خانم دکتر باقری پرمهر 
هما مطلبی  تاثیر توسعه بخش مالی بر بیکاری  آقای دکتر تاری  آقای دکتر بالونژاد  خانم دکتر وقوعی 
سحر علیشاهی  عدم تقارن اثرگذاری شوکهای پولی بر تسهیلات و تولید  خانم دکتر باقری پرمهر  آقای دکتر بالونژاد  آقای دکتر عظیمی 
مهدی آقازاده  بررسی نقش آموزش در تعامل FDI و رشد اقتصادی   خانم دکتر باقری پرمهر  آقای دکتر بالونژاد  خانم دکتر پروین 
مریم ماهوتچی  اثر عوامل کلان اقتصادی و درون بانکی بر مطالبات معوق  خانم دکتر باقری پرمهر  خانم دکتر وقوعی  خانم دکتر پروین 
عطیه ابویی مهریزی  آثار توزیعی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در ایران: مقایسه مدلهای قیمتی و داده- ستانده  آقای دکتر فریدزاد  آقای دکتر بالونژاد  خانم دکتر پروین 
حمیده فقیه عبداللهی  بررسی و تطبیق مدل محیط زیست – جمعیت – فناوری برای اقتصاد ایران  آقای دکتر جهانگرد  خانم دکتر میلانی   آقای دکتر بالونژاد 
فرشته ملک محمودی  رابطه میان مصرف آب و رشد اقتصادی در ایران  آقای دکتر جهانگرد  آقای دکتر دانشمند  خانم دکتر پروین 
مریم ذوقی  بررسی کشش تقاضای انرژی نسبت به تغییر تکنولوژی بخش­های اقتصادی: مطالعه موردی ایران آقای دکتر فریدزاد  آقای دکتر بالونژاد آقای دکتر موسوی نیک

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

ردیف

نام درس

واحد

1

دروس جبرانی

4

2

دروس اجباری

20

3

دروس اختیاری

6

4

پایان نامه

6

مجموع

32

دروس جبرانی: کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود اقتصاد سنجی را نگذرانده اند ملزم به انتخاب اقتصاد سنجی پیش می باشند

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

1

--

اقتصاد سنجی پیش

4

 

دروس اجباری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

2

--

اقتصاد خرد 1

4

 

3

--

اقتصاد کلان1

4

 

4

1

اقتصاد سنجی تکمیلی

3

 

5

2

اقتصاد خرد 2

3

 

6

3

اقتصاد کلان 2

3

 

7

 

اقتصاد اسلامی

3

 

مجموع

20

دروس اختیاری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

8

3 و 6

         اقتصاد ایران

3

 

9

4

برنامه ریزی اقتصادی

3

 

10

2

اقتصاد صنعتی

3

 

11

3

اقتصاد مالی

3

 

12

3

اقتصاد پولی

3

 

13

4

اقتصاد سنجی کاربردی

3

 

14

 

اقتصاد ریاضی

3

 

15

2

تجارت بین الملل

3

 

مجموع

6

 

پایان نامه

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

16

--

پایان نامه

6

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

ردیف

نام درس

واحد

1

دروس جبرانی

3

2

دروس پایه

20

3

دروس اختیاری

6

4

پایان نامه

6

مجموع

32

دروس جبرانی: کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود اقتصاد سنجی را نگذرانده اند ملزم به انتخاب اقتصاد سنجی پیش می باشند

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

1

--

اقتصاد سنجی پیش

4

 

دروس اجباری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

2

--

اقتصاد خرد 1

4

 

3

--

اقتصاد کلان 2

4

 

4

1

اقتصاد سنجی 1

3

 

5

2

اقتصاد توسعه

3

 

6

3

برنامه ریزی اقتصادی

3

 

7

 

اقتصاد اسلامی

3

 

مجموع

20

 

دروس اختیاری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

8

--

اقتصاد ایران

3

 

9

--

اقتصاد صنعتی

3

 

10

1

اقتصاد تولید

3

 

11

2

سیاست گذاری بخش صنعت

3

 

12

4

اقتصاد سنجی کاربردی

3

 

مجموع

6

پایان نامه

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

13

--

پایان نامه

6

 

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک

ردیف

نام درس

واحد

1

دروس جبرانی

3

2

دروس اجباری

18

3

دروس اختیاری

8

4

پایان نامه

6

مجموع

32

دروس جبرانی: کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود اقتصاد سنجی را نگذرانده اند ملزم به انتخاب اقتصاد سنجی پیش می باشند

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

1

--

اقتصاد سنجی پیش نیاز

4

 

2

--

کلیات فناوری اطلاعات

3

 

3

--

زبان تخصصی

3

 

4

--

مهندسی نرم افزار

3

 

 

 

دروس اجباری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

5

--

اقتصاد خرد

4

 

6

--

اقتصاد کلان

4

 

7

13

       تجارت الکترونیکی 1

3

 

8

7

تجارت الکترونیکی 2

3

 

9

8

بازاریابی اینترنتی

2

 

10

8

استراتژی های

تجارت الکترونیکی

2

 

مجموع

18

 

دروس اختیاری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

11

5

تجارت بین الملل

2

 

12

1

اقتصاد سنجی

2

 

13

2

اقتصاد اطلاعات

2

 

14

8

تجارت الکترونیکی و نهادهای مالی و پشتیبان

2

 

15

8

مسائل حقوقی  و اخلاقی

تجارت الکترونیکی

2

 

16

6

پول و بانکداری الکترونیکی

2

 

17

8

سازمان های بین المللی متولی توسعه تجارت الکترونیک

2

 

مجموع

8

پایان نامه

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

18

--

اقتصاد خرد 1

                 6