گروه علوم اقتصادی

 

درس

روز کلاس

شروع

پایان

کلاس

استاد

گرایش

تاریخ امتحان

شروع

پایان

پایان نامه

 

 

 

 

 

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد توسعه
پیشرفته 1

سه شنبه

11

12:30

4013

حسینی

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد توسعه
پیشرفته 1

یک شنبه

11

12:30

4013

حسینی

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد نفت،
پتروشیمی و
بازارهای انرژی

یک شنبه

16

17:30

4013

مروتی 

اقتصاد انرژی

1400/11/10

13

15

اقتصاد نفت،
پتروشیمی و
بازارهای انرژی

سه شنبه

16

17:30

4013

مروتی 

اقتصاد انرژی

1400/11/10

13

15

نظریه قراردادها

دو شنبه

14

15:30

3005

کمالی 

اقتصاد انرژی

 

 

 

نظریه قراردادها

شنبه

14

15:30

3005

کمالی 

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد کلان 2

چهار شنبه

8

11

3005

جوشقانی

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصادسنجی
پیشرفته 1

شنبه

11

12:30

3003

امن زاده

اقتصاد انرژی

1400/11/06

13

15

اقتصادسنجی
پیشرفته 1

دو شنبه

11

12:30

3003

امن زاده

اقتصاد انرژی

1400/11/06

13

15

روش تحقیق
و کاربرد بسته های
نرم افزاری

چهار شنبه

16

19

3003

عابدی فر

اقتصاد انرژی

 

 

 

روش تحقیق
و کاربرد بسته های
نرم افزاری

دو شنبه

16

19

3005

مروتی 

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد بانکداری

یک شنبه

14

15:30

3005

عابدی فر

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد بانکداری

سه شنبه

14

15:30

3005

عابدی فر

اقتصاد انرژی

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد مالی 2

چهار شنبه

11

14

3005

حق پناه

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد مالی 2*

چهار شنبه

11

14

3005

حق پناه

اقتصاد نظری

1400/10/25

13

15

پایان نامه

 

 

 

 

 

اقتصاد نظری

 

 

 

اقتصاد مالی 2

شنبه

9

10:30

3005

حق پناه

اقتصاد نظری

1400/10/25

9

11

اقتصاد مالی 2

دو شنبه

9

10:30

3005

حق پناه

اقتصاد نظری

1400/10/25

9

11

نظریه قرارداد

دو شنبه

14

15:30

3005

کمالی 

اقتصاد نظری

1400/11/02

9

11

نظریه قرارداد

شنبه

14

15:30

3005

کمالی 

اقتصاد نظری

1400/11/02

9

11

اقتصاد سنجی 2

شنبه

11

12:30

3003

امن زاده

اقتصاد نظری

1400/11/06

13

15

اقتصاد سنجی 2

دو شنبه

11

12:30

3003

امن زاده

اقتصاد نظری

1400/11/06

13

15

اقتصاد کلان 2

دو شنبه

16

17:30

3003

جوشقانی

اقتصاد نظری

1400/10/28

13

15

اقتصاد کلان 2

شنبه

16

17:30

3003

جوشقانی

اقتصاد نظری

1400/10/28

13

15

اقتصاد کلان 2*

چهار شنبه

8

11

3005

جوشقانی

اقتصاد نظری

1400/10/28

9

11

روش تحقیق و
کاربرد بسته های
نرم افزاری

چهار شنبه

16

19

3003

عابدی فر

اقتصاد نظری

 

 

 

اقتصاد توسعه
پیشرفته 1

سه شنبه

11

12:30

4013

حسینی

اقتصاد نظری

 

 

 

اقتصاد توسعه
پیشرفته 1

یک شنبه

11

12:30

4013

حسینی

اقتصاد نظری

 

 

 

اقتصاد نفت،
پتروشیمی و
بازارهای انرژی

یک شنبه

16

17:30

4013

مروتی 

اقتصاد نظری

 

 

 

اقتصاد نفت،
پتروشیمی و
بازارهای انرژی

سه شنبه

16

17:30

4013

مروتی 

اقتصاد نظری

 

 

 

اقتصاد بانکداری

یک شنبه

14

15:30

3005

عابدی فر

اقتصاد نظری

1400/11/10

13

15

اقتصاد بانکداری

سه شنبه

14

15:30

3005

عابدی فر

اقتصاد نظری

1400/11/10

13

15

روش تحقیق و
کاربرد بسته های
نرم افزاری

دو شنبه

16

19

3005

مروتی 

اقتصاد نظری

 

 

 

مباحث پیشرفته
در تجارت
الکترونیکی

یک شنبه

18

20

3002

دقیقی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

1400/11/05

9

11

بازاریابی
اینترنتی

دو شنبه

11

13

2002

جلال زاده

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

1400/10/28

9

11

استراتژی های
تجارت الکترونیکی

یک شنبه

16

18

3001

رئیس صفری

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

1400/11/11

9

11

اقتصاد ایران
(آموزش محور)

شنبه

16

19

2013

عبداللهی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

1400/10/26

13

15

اقتصاد توسعه
(آموزش محور)

شنبه

13

16

2013

رجب پور

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

1400/11/03

13

15

پایان نامه

 

 

 

 

 

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

 

 

 

اقتصاد توسعه

شنبه

13

16

2013

رجب پور

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

1400/11/03

13

15

اقتصاد ایران

شنبه

16

19

2013

عبداللهی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

1400/10/26

13

15

روش تحقیق
و کاربرد بسته های
نرم افزاری

دو شنبه

16

19

3005

مروتی 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

نظریه قراردادها

دو شنبه

14

15:30

3005

کمالی 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

نظریه قراردادها

شنبه

14

15:30

3005

کمالی 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

اقتصاد اسلامی

یک شنبه

12

15

3004

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/11/10

9

11

اقتصاد نفت،
پتروشیمی و
بازارهای انرژی

یک شنبه

16

17:30

4013

مروتی 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

اقتصاد نفت،
پتروشیمی و
بازارهای انرژی

سه شنبه

16

17:30

4013

مروتی 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

برنامه ریزی
اقتصادی

دو شنبه

16

17:30

3003

جوشقانی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/10/28

13

15

برنامه ریزی
اقتصادی

شنبه

16

17:30

3003

جوشقانی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/10/28

13

15

اقتصاد توسعه
پیشرفته 1

سه شنبه

11

12:30

4013

حسینی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/10/27

9

11

اقتصاد توسعه
پیشرفته 1

یک شنبه

11

12:30

4013

حسینی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/10/27

9

11

اقتصاد مالی 2

چهار شنبه

11

14

3005

حق پناه

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

اقتصاد بانکداری

یک شنبه

14

15:30

3005

عابدی فر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

اقتصاد بانکداری

سه شنبه

14

15:30

3005

عابدی فر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

اقتصادسنجی
پیشرفته 1

شنبه

11

12:30

3003

امن زاده

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/11/06

13

15

اقتصادسنجی
پیشرفته 1

دو شنبه

11

12:30

3003

امن زاده

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/11/06

13

15

پایان نامه

 

 

 

 

 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

روش تحقیق
و کاربرد بسته های
نرم افزاری

چهار شنبه

16

19

3003

عابدی فر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

 

 

گروه علوم اقتصادی

گروه توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

گروه اقتصاد و تجارت الکترونیک

نام درس

نوع

واحد

نام درس

نوع

 واحد

نام درس

نوع

واحد

 

ترم 1

اقتصاد سنجی

جبرانی

4

اقتصاد سنجی

جبرانی

4

اقتصاد سنجی

جبرانی

4

اقتصاد خرد 1

اجباری

4

اقتصاد خرد 1

اجباری

4

اقتصاد خرد

اجباری

4

اقتصاد کلان 1

اجباری

4

اقتصاد کلان 1

اجباری

4

اقتصاد کلان

اجباری

4

اقتصاد سنجی تکمیلی

اجباری

3

اقتصاد سنجی تکمیلی

اجباری

3

کلیات فناوری اطلاعات

جبرانی

3

 

اقتصاد اطلاعات

اختیاری

2

زبان تخصصی

جبرانی

3

 

ترم 2

اقتصاد خرد 2

اجباری

3

برنامه ریزی اقتصادی

اجباری

3

تجارت بین الملل

اختیاری

2

اقتصادکلان 2

اجباری

3

اقتصاد توسعه

اجباری

3

تجارت الکترونیک 1

اجباری

3

اقتصاد اسلامی

اجباری

3

 اقتصاد اسلامی 

اجباری

3

تجارت الکترونیک 2

اجباری

3

اقتصاد سنجی تکمیلی

اجباری

3

اقتصاد سنجی تکمیلی

اجباری

3

مهندسی نرم افزار

جبرانی

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم3

اقتصاد ایران

اختیاری

3

اقتصاد ایران

اختیاری

3

بازاریابی اینترنتی

اجباری

2

برنامه ریزی اقتصادی

اختیاری

3

اقتصاد صنعتی

اختیاری

3

استراتژی های تجارت الکترونیک

اجباری

2

اقتصاد توسعه

اختیاری

3

اقتصاد مالی

اختیاری

3

اقتصاد اطلاعات

اختیاری

2

پایان نامه

 

6

پایان نامه

 

6

 

اختیاری

2

 

 

اختیاری

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم 4

پایان نامه

6

پایان نامه

6

پایان نامه

 

6

 

نام دانشجو  عنوان پایان نامه  استاد راهنما  استاد مشاور  داور 
فاطمه رضایی  بررسی تاثیر سیاستهای آزادسازی مالی بر عملکرد بانکهای کشور  خانم دکتر وقوعی  آقای دکتر بالونژاد  خانم دکتر باقری پرمهر 
هما مطلبی  تاثیر توسعه بخش مالی بر بیکاری  آقای دکتر تاری  آقای دکتر بالونژاد  خانم دکتر وقوعی 
سحر علیشاهی  عدم تقارن اثرگذاری شوکهای پولی بر تسهیلات و تولید  خانم دکتر باقری پرمهر  آقای دکتر بالونژاد  آقای دکتر عظیمی 
مهدی آقازاده  بررسی نقش آموزش در تعامل FDI و رشد اقتصادی   خانم دکتر باقری پرمهر  آقای دکتر بالونژاد  خانم دکتر پروین 
مریم ماهوتچی  اثر عوامل کلان اقتصادی و درون بانکی بر مطالبات معوق  خانم دکتر باقری پرمهر  خانم دکتر وقوعی  خانم دکتر پروین 
عطیه ابویی مهریزی  آثار توزیعی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در ایران: مقایسه مدلهای قیمتی و داده- ستانده  آقای دکتر فریدزاد  آقای دکتر بالونژاد  خانم دکتر پروین 
حمیده فقیه عبداللهی  بررسی و تطبیق مدل محیط زیست – جمعیت – فناوری برای اقتصاد ایران  آقای دکتر جهانگرد  خانم دکتر میلانی   آقای دکتر بالونژاد 
فرشته ملک محمودی  رابطه میان مصرف آب و رشد اقتصادی در ایران  آقای دکتر جهانگرد  آقای دکتر دانشمند  خانم دکتر پروین 
مریم ذوقی  بررسی کشش تقاضای انرژی نسبت به تغییر تکنولوژی بخش­های اقتصادی: مطالعه موردی ایران آقای دکتر فریدزاد  آقای دکتر بالونژاد آقای دکتر موسوی نیک

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

ردیف

نام درس

واحد

1

دروس جبرانی

4

2

دروس اجباری

20

3

دروس اختیاری

6

4

پایان نامه

6

مجموع

32

دروس جبرانی: کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود اقتصاد سنجی را نگذرانده اند ملزم به انتخاب اقتصاد سنجی پیش می باشند

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

1

--

اقتصاد سنجی پیش

4

 

دروس اجباری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

2

--

اقتصاد خرد 1

4

 

3

--

اقتصاد کلان1

4

 

4

1

اقتصاد سنجی تکمیلی

3

 

5

2

اقتصاد خرد 2

3

 

6

3

اقتصاد کلان 2

3

 

7

 

اقتصاد اسلامی

3

 

مجموع

20

دروس اختیاری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

8

3 و 6

         اقتصاد ایران

3

 

9

4

برنامه ریزی اقتصادی

3

 

10

2

اقتصاد صنعتی

3

 

11

3

اقتصاد مالی

3

 

12

3

اقتصاد پولی

3

 

13

4

اقتصاد سنجی کاربردی

3

 

14

 

اقتصاد ریاضی

3

 

15

2

تجارت بین الملل

3

 

مجموع

6

 

پایان نامه

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

16

--

پایان نامه

6

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

ردیف

نام درس

واحد

1

دروس جبرانی

3

2

دروس پایه

20

3

دروس اختیاری

6

4

پایان نامه

6

مجموع

32

دروس جبرانی: کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود اقتصاد سنجی را نگذرانده اند ملزم به انتخاب اقتصاد سنجی پیش می باشند

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

1

--

اقتصاد سنجی پیش

4

 

دروس اجباری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

2

--

اقتصاد خرد 1

4

 

3

--

اقتصاد کلان 2

4

 

4

1

اقتصاد سنجی 1

3

 

5

2

اقتصاد توسعه

3

 

6

3

برنامه ریزی اقتصادی

3

 

7

 

اقتصاد اسلامی

3

 

مجموع

20

 

دروس اختیاری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

8

--

اقتصاد ایران

3

 

9

--

اقتصاد صنعتی

3

 

10

1

اقتصاد تولید

3

 

11

2

سیاست گذاری بخش صنعت

3

 

12

4

اقتصاد سنجی کاربردی

3

 

مجموع

6

پایان نامه

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

13

--

پایان نامه

6

 

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک

ردیف

نام درس

واحد

1

دروس جبرانی

3

2

دروس اجباری

18

3

دروس اختیاری

8

4

پایان نامه

6

مجموع

32

دروس جبرانی: کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود اقتصاد سنجی را نگذرانده اند ملزم به انتخاب اقتصاد سنجی پیش می باشند

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

1

--

اقتصاد سنجی پیش نیاز

4

 

2

--

کلیات فناوری اطلاعات

3

 

3

--

زبان تخصصی

3

 

4

--

مهندسی نرم افزار

3

 

 

 

دروس اجباری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

5

--

اقتصاد خرد

4

 

6

--

اقتصاد کلان

4

 

7

13

       تجارت الکترونیکی 1

3

 

8

7

تجارت الکترونیکی 2

3

 

9

8

بازاریابی اینترنتی

2

 

10

8

استراتژی های

تجارت الکترونیکی

2

 

مجموع

18

 

دروس اختیاری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

11

5

تجارت بین الملل

2

 

12

1

اقتصاد سنجی

2

 

13

2

اقتصاد اطلاعات

2

 

14

8

تجارت الکترونیکی و نهادهای مالی و پشتیبان

2

 

15

8

مسائل حقوقی  و اخلاقی

تجارت الکترونیکی

2

 

16

6

پول و بانکداری الکترونیکی

2

 

17

8

سازمان های بین المللی متولی توسعه تجارت الکترونیک

2

 

مجموع

8

پایان نامه

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

18

--

اقتصاد خرد 1

                 6