گروه زبان انگلیسی

نام درس نحوه ارائه کلاس روز ارائه کلاس ساعت شروع ساعت پایان مکان برگزاری کلاس نام استاد نام خانوادگی استاد رشته گرایش اصلی/ فرعی مشخصات آزمون از ساعت تا ساعت
بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان هر هفته چهار شنبه 10 12 کلاس شماره 203 طاهره رضائی ادبیات زبان انگلیسی اصلی 04/16 13 15
ادبیات آمریکا هر هفته چهار شنبه 08 10 کلاس شماره 203 هدا شب رنگ ادبیات زبان انگلیسی اصلی 04/20 13 15
داستان بلند هر هفته پنج شنبه 10 12 کلاس شماره 204 فریبا پرویزی برجوئی راکی ادبیات زبان انگلیسی اصلی 04/29 13 15
شناخت ادبیات هر هفته پنج شنبه 12 14 کلاس شماره 204 حامد حبیب زاده ادبیات زبان انگلیسی اصلی 04/13 13 15
نقد ادبی 2 هر هفته پنج شنبه 08 10 کلاس شماره 204 هدا شب رنگ ادبیات زبان انگلیسی اصلی 04/27 13 15
ادبیات از دیدگاه زبانشناسی هر هفته چهار شنبه 12 14 کلاس شماره 204 تهمینه حیدرپوربیگدلی ادبیات زبان انگلیسی اصلی 04/23 9 11
تهیه و تدوین مطالب درسی هر هفته پنج شنبه 10 12 کلاس شماره 202 معصومه استاجی آموزش زبان انگلیسی اصلی 04/19 9 11
انگلیسی برای اهداف ویژه هر هفته پنج شنبه 8 10 کلاس شماره 202 معصومه استاجی آموزش زبان انگلیسی اصلی 04/12 13 15
روش تدریس هر هفته چهار شنبه 12 14 کلاس شماره 202 محمدمهدی حاج ملک آموزش زبان انگلیسی اصلی 04/28 9 11
روش تدریس هر هفته پنج شنبه 14 16 کلاس شماره 202 محمدمهدی حاج ملک آموزش زبان انگلیسی اصلی 04/28 9 11
بررسی آموزش زبان در ایران هر هفته چهار شنبه 10 12 کلاس شماره 202 محمدمهدی حاج ملک آموزش زبان انگلیسی اصلی 04/22 13 15
نرم افزار های پژوهشی در آموزش زبان هر هفته پنج شنبه 12 14 کلاس شماره 202 مسعود سیری آموزش زبان انگلیسی اصلی 04/26 13 15
روش تدریس مهارتهای زبان هر هفته چهار شنبه 8 10 کلاس شماره 202 محمد خطیب آموزش زبان انگلیسی اصلی 04/15 13 15
تدریس عملی هر هفته چهار شنبه 14 16 لابراتوار شماره 301 محمدمهدی حاج ملک آموزش زبان انگلیسی اصلی      
مدلهای ترجمه هر هفته پنج شنبه 10 12 کلاس شماره 203 سیدحسین ارجانی مترجمی زبان انگلیسی اصلی 04/21 13 15
نقد و بررسی آثار ترجمه شده هر هفته چهار شنبه 14 16 کلاس شماره 203 فرزانه فرحزاد مترجمی زبان انگلیسی اصلی 04/13 9 11
فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه هر هفته چهار شنبه 16 18 کلاس شماره 203 مزدک بلوری مترجمی زبان انگلیسی اصلی 04/27 9 11
نظریه های ترجمه هر هفته چهار شنبه 12 14 کلاس شماره 203 کاوه بلوری مترجمی زبان انگلیسی اصلی 04/15 13 15
مقاله نویسی به زبان انگلیسی هر هفته پنج شنبه 8 10 کلاس شماره 203 ثمر احتشامی مترجمی زبان انگلیسی اصلی 04/24 13 15
ادبیات و تحلیل کلام هر هفته چهار شنبه 10 12 کلاس شماره 202 محمدمهدی حاج ملک مترجمی زبان انگلیسی فرعی