گروه زبان انگلیسی

 

درس

روز کلاس

شروع

پایان

کلاس

استاد

گرایش

تاریخ امتحان

شروع

پایان

نمایشنامه
معاصر
انگلیسی

پنج شنبه

8:00

10:00

209

اسلامیه

ادبیات

1400/11/06

9:00

11:00

سمینار

پنج شنبه

14:00

16:00

209

شب رنگ

ادبیات

1400/11/09

13:00

15:00

روش تحقیق

چهارشنبه

10:00

12:00

205

شب رنگ

ادبیات

1400/11/11

13:00

15:00

شعر
معاصر
انگلیسی

پنج شنبه

10:00

12:00

209

جاویدشاه

ادبیات

1400/11/03

13:00

15:00

ادبیات
اروپا

چهارشنبه

8:00

10:00

205

جعفری
لنگرودی

ادبیات

1400/10/28

9:00

11:00

ادبیات قرن
هفده و هجده

پنج شنبه

16:00

18:00

209

بهمنی کلور

ادبیات

1400/10/26

13:00

15:00

پایان نامه
کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

ادبیات

 

 

 

فرهنگ و
هویت در
آموزش زبان

چهارشنبه

10:00

12:00

206

خطیب

آموزش

1400/10/26

9:00

11:00

نظریه های
جامعه شناسی
زبان

چهارشنبه

8:00

10:00

206

حاج ملک

آموزش

1400/11/02

13:00

15:00

سمینار در
مسائل آموزش
زبان

پنج شنبه

10:00

12:00

207

استاجی

آموزش

1400/11/06

13:00

15:00

سنجش و
ارزشیابی زبان

پنج شنبه

12:00

14:00

207

سیری

آموزش

1400/10/28

13:00

15:00

پایان نامه
کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

آموزش

 

 

 

نقد کاربردی
(در ادبیات انگلیسی)

چهارشنبه

8:00

10:00

303

بلوری

مترجمی

1400/11/04

9:00

11:00

سمینار
مسایل
ترجمه

پنج شنبه

10:00

12:00

108

احتشامی

مترجمی

1400/10/28

13:00

15:00

ادب فارسی
در ادبیات
جهان

چهارشنبه

14:00

16:00

301

شب رنگ

مترجمی

1400/10/30

13:00

15:00

ارزشیابی
پیشرفته و
ترجمه

چهارشنبه

10:00

12:00

302

احتشامی

مترجمی

1400/10/25

9:00

11:00

زبانشناسی
کاربردی
و ترجمه

پنج شنبه

8:00

10:00

108

بلوری

مترجمی

1400/11/06

13:00

15:00

پایان نامه

 

 

 

 

 

مترجمی

 

 

 

کاربرد
رایانه در
ترجمه

پنج شنبه

12:00

14:00

303

بیکیان

مترجمی