گروه روان شناسی و علوم تربیتی

 
درس روز کلاس شروع پایان کلاس استاد گرایش تاریخ امتحان شروع پایان
پایان نامه           روان شناسی عمومی      
مباحث جدید
در آسیب شناسی
روانی
سه شنبه 10:30 12:30 201 روشن چسلی روان شناسی عمومی 1400/10/30 13 15
سمینار در
نظریه ها و یافته های
روانشناسی
یک شنبه 13 15 201 خدابخشی کولایی روان شناسی عمومی      
انگیزش و هیجان یک شنبه 11 13 201 هاشمی روان شناسی عمومی 1400/10/28 9 11
روانشناسی اجتماعی
پیشرفته
سه شنبه 14 16 201 جراره روان شناسی عمومی 1400/11/04 13 15
روانشناسی تجربی یک شنبه 8 11 201 هاشمی روان شناسی عمومی 1400/10/25 9 11
آزمونهای
عینی فرافکن
در روانشناسی
بالینی
سه شنبه 16 20:30 203 جراره روانشناسی بالینی 1400/11/09 13 15
سمینار در
روانشناسی بالینی
و آسیب شناسی
بالینی
دو شنبه 9 11 203 خدابخشی کولایی روانشناسی بالینی      
رفتار درمانی سه شنبه 13 15:30 203 هاشمی روانشناسی بالینی 1400/11/11 9 11
پایان نامه           روانشناسی بالینی      
مالیه آموزش
و بودجه ریزی
در آموزش عالی
شنبه 16 18 201 نوه ابراهیم مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400/10/25 9 11
اقتصاد آموزش
عالی
سه شنبه 16 18 202 تقی زاده مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400/11/09 9 11
پایان نامه
کارشناسی اشد
          مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی      
کاربرد
فناوری اطلاعات
و ارتباطات (فاوا)
در آموزش عالی
دو شنبه 16 18 202 عظیمی وقار مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400/11/02 9 11
کارورزی در
آموزش عالی
یک شنبه 16 19 201 محب زادگان مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400/11/05 9 11
پایان نامه           مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی      
روانشناسی
اجتماعی
پیشرفته
( آموزش محور)
سه شنبه 14 16 201 جراره مشاوره خانواده 1400/11/04 13 15
تاریخچه
سیستمها در
روانشناسی
(مدلها و نظریه ها
و پژوهشها)
دو شنبه 11 13 202 پیریائی مشاوره خانواده      
سمینار مسائل
خانواده و
ازدواج
یک شنبه 8 10 204 فتاحی اندبیل مشاوره خانواده      
سنجش و ارزیابی
در مشاوره خانواده
و ازدواج
شنبه 13 16:30 202 خدابخشی کولایی مشاوره خانواده 1400/11/11 13 15
کارورزی
در مشاوره خانواده
و ازدواج
شنبه 8 12:30 202 نیکنام مشاوره خانواده      
پایان نامه           مشاوره خانواده      
رفتار درمانی
( آموزش محور)
سه شنبه 13 15:30 203 هاشمی مشاوره خانواده 1400/11/11 9 11