گروه روان شناسی و علوم تربیتی

 

نام درس نحوه ارائه کلاس روز ارائه کلاس ساعت شروع ساعت پایان  کلاس نام استاد نام خانوادگی استاد رشته گرایش اصلی/ فرعی مشخصات آزمون از ساعت تا ساعت
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه هر هفته یک شنبه 10 12 202 سیمین حسینیان  مشاوره خانواده اصلی      
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی هر هفته یک شنبه 13 16 202 محمدرضا فلسفی نژاد  مشاوره خانواده اصلی 04/13 13 15
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی هر هفته دو شنبه 13 15 202 بهروز دولتشاهی  مشاوره خانواده فرعی      
آسیب شناسی روانی هر هفته یک شنبه 08 10 202 ماندانا نیکنام  مشاوره خانواده اصلی 04/28 09 11
روانشناسی یادگیری و تفکر هر هفته پنج شنبه 08 10 لابراتوار شماره 301 مرضیه هاشمی  مشاوره خانواده اصلی      
نظریه ها و روش های مشاوره خانواده هر هفته شنبه 09 12:30 201 آناهیتا خدابخشی کولایی  مشاوره خانواده اصلی 04/26 13 15
مشاوره ازدواج هر هفته شنبه 13 16:30 201 ماندانا نیکنام  مشاوره خانواده اصلی 04/23 09 11
روانشناسی یادگیری و تفکر هر هفته دو شنبه 13 15 201 مرضیه هاشمی  مشاوره خانواده فرعی      
روشهای تحقیق در روانشناسی هر هفته یک شنبه 16:30 20 201 محمدرضا فلسفی نژاد روان شناسی عمومی اصلی 04/20 13 15
روانشناسی کودکان استثنائی هر هفته یک شنبه 09 12:30 201 آناهیتا خدابخشی کولایی روان شناسی عمومی اصلی 04/16 09 11
نظریه های شخصیت هر هفته دو شنبه 08 10 201 ماندانا نیکنام روان شناسی عمومی اصلی 04/13 09 11
روانشناسی احساس و ادراک هر هفته دو شنبه 10 12 201 مرضیه هاشمی روان شناسی عمومی اصلی 04/23 13 15
روانشناسی یادگیری و تفکر هر هفته دو شنبه 13 15 201 مرضیه هاشمی روان شناسی عمومی اصلی 04/27 13 15
کلیاتی درباره درمانهای فیزیکی و داروئی در بیماریهای عصبی و روانی یک هفته در میان دو شنبه 15 16 202 امید رضائی روانشناسی بالینی اصلی 04/20 09 11
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی هر هفته دو شنبه 13 15 202 بهروز دولتشاهی روانشناسی بالینی اصلی 04/22 09 11
خانواده درمانی هر هفته دو شنبه 10 12:30 202 آناهیتا خدابخشی کولایی روانشناسی بالینی اصلی 04/26 09 11
روانشناسی رشد پیشرفته هر هفته دو شنبه 08 10 202 مرضیه هاشمی روانشناسی بالینی اصلی 04/28 13 15
کاربرد روشهای روان درمانی (کارآموزی فردی) هر هفته دو شنبه 07 10 سایت کامپیوتر آناهیتا خدابخشی کولایی روانشناسی بالینی اصلی      
آزمونهای شناختی در روانشناسی بالینی هر هفته سه شنبه 10 13 201 رسول روشن چسلی روانشناسی بالینی اصلی 04/17 13 15
گروه درمانی هر هفته سه شنبه 13 15:30 201 ماندانا نیکنام روانشناسی بالینی اصلی 04/12 09 11
فنون مصاحبه تشخیصی هر هفته سه شنبه 16 19 201 خدابخش احمدی نوده روانشناسی بالینی اصلی 04/15 09 11
روش های پژوهش در آموزش عالی هر هفته یک شنبه 16 18 203 جواد صادقی جعفری مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی اصلی 04/16 13 15
علم و هنر یاددهی- یادگیری در آموزش عالی هر هفته چهار شنبه 16 18 202 مجید علی عسگری مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی اصلی 04/27 13 15
نوآوری، تحول و کارآفرینی در آموزش عالی هر هفته شنبه 14 16 202 سعیده تقی زاده مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی اصلی 04/13 09 11
مبانی آموزش عالی هر هفته دو شنبه 16 18 205 رحیم صفری فارفار مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی اصلی 04/19 13 15
رفتار سازمانی در آموزش عالی هر هفته سه شنبه 16 18 205 یوسف محب زادگان مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی اصلی 04/22 09 11