گروه روان شناسی و علوم تربیتی

ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

 کلاس

استاد

رشته گرایش

 آزمون

از ساعت

اول

نظریه های
پیشرفته
مشاوره و
روان درمانی

شنبه

09

12

203

خدابخشی کولایی

مشاوره خانواده

99/10/30

09

اول

آمار استنباطی
پیشرفته

یک شنبه

16:30

18:30

204

فلسفی نژاد

مشاوره خانواده

99/11/13

13

اول

هدایت و مشورت
در اسلام

یک شنبه

08

10

203

افکاری

مشاوره خانواده

99/11/04

13

اول

نظریه ها و
روش های
مشاوره گروهی

یک شنبه

10

13:30

301

نیکنام

مشاوره خانواده

99/11/07

13

سوم

کارورزی در
مشاوره
خانواده و
ازدواج

شنبه

08

12:30

201

نیکنام

مشاوره خانواده

   

سوم

سمینار مسائل
خانواده و
ازدواج

یک شنبه

11

13

201

حسینیان

مشاوره خانواده

   

سوم

سنجش و ارزیابی
در مشاوره
خانواده
و ازدواج

شنبه

13

16:30

202

خدابخشی کولایی

مشاوره خانواده

99/11/06

13

سوم

مباحث جدید در
آسیب شناسی
روانی

دو شنبه

10

12

205

خدابخشی کولایی

روان شناسی عمومی

99/11/05

13

سوم

روانشناسی
اجتماعی
پیشرفته

دو شنبه

08

10

205

پور ابراهیم

روان شناسی عمومی

99/11/12

13

سوم

انگیزش و
هیجان

یک شنبه

10

12

204

هاشمی

روان شناسی عمومی

99/11/02

09

سوم

روانشناسی
تجربی

یک شنبه

07

10

204

هاشمی

روان شناسی عمومی

99/10/29

09

سوم

سمینار در نظریه ها
و یافته های
روانشناسی

یک شنبه

13

15

204

خدابخشی کولایی

روان شناسی عمومی

   

اول

روش های آماری
پیشرفته

یک شنبه

13

16:30

201

فلسفی نژاد

روان شناسی عمومی

99/11/12

09

اول

روانشناسی عمومی
پیشرفته

دو شنبه

13

16

203

هاشمی

روان شناسی عمومی

99/10/30

13

اول

روانشناسی رشد
پیشرفته

دو شنبه

10

12

203

هاشمی

روان شناسی عمومی

99/11/04

09

اول

پسیکوفیزیولوژی
و نوروپسیکولوژی

دو شنبه

08

10

203

نیکنام

روان شناسی عمومی

99/11/08

13

سوم

آزمونهای
عینی فرافکن
در روانشناسی
بالینی

یک شنبه

16

20:30

203

جراره

روانشناسی بالینی

99/11/12

09

سوم

رفتار درمانی

دو شنبه

10

12:30

202

پور ابراهیم

روانشناسی بالینی

99/11/05

13

سوم

سمینار در روانشناسی
بالینی
و آسیب شناسی
بالینی

دو شنبه

08

10

202

خدابخشی کولایی

روانشناسی بالینی

   

اول

استفاده از روشهای آماری
و پژوهشی پیشرفت
ه در روانشناسی بالینی

یک شنبه

13:30

16

202

پیریائی

روانشناسی بالینی

99/11/04

13

اول

علم النفس از دیدگاه
دانشمند اسلامی

یک شنبه

10

12

202

افکاری

روانشناسی بالینی

99/11/01

13

اول

نظریه های شخصیت

سه شنبه

08

10

202

روشن چسلی

روانشناسی بالینی

99/11/11

13

اول

تاریخچه سیستمها
در روانشناسی
(مدلها و نظریه ها
و پژوهشها)

یک شنبه

16

18

202

احمدی نوده

روانشناسی بالینی

99/11/08

09

اول

نظریه های
روان درمانی

یک شنبه

08

10

202

خدابخشی کولایی

روانشناسی بالینی

99/10/29

13

اول

آسیب شناسی
پیشرفته

سه شنبه

10

12:30

202

روشن چسلی

روانشناسی بالینی

99/11/13

13

 

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

 
 

ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

کلاس

استاد

آزمون

از ساعت

سوم

ترجمه متون تخصصی
 در آموزش عالی

سه شنبه

16

18

202

محب زادگان

99/10/30

13

سوم

مدیریت امور مالی و
 اداری در دانشگاه ها

دو شنبه

16

18

206

نوه ابراهیم

99/11/06

13

سوم

سمینار بر مبنای 
کارورزی برنامه ریزی
 در آموزش عالی

یک شنبه

16

18

109

صادقی جعفری

99/11/13

13

سوم

بررسی تطبیقی 
مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

شنبه

17

19

203

همایون آریا

99/11/12

13

اول

اصول مدیریت
 آموزش عالی

دو شنبه

14

16

205

صفری فارفار

99/11/08

13

اول

جامعه شناسی
 تغییر و نوآوری 
در آموزش عالی

یک شنبه

14

16

109

صادقی جعفری

99/11/05

13

اول

کاربرد روش های
 آماری در 
آموزش عالی

شنبه

14

17

203

همایون آریا

99/10/29

13

اول

مدیریت منابع
 انسانی در
 آموزش عالی

سه شنبه

14

16

202

محب زادگان

99/11/12

13

 

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

دانشگاه خاتم
 دانشکده علوم انسانی

گروه روان شناسی و علوم تربیتی

برنامه ترم بندی رشته روان شناسی عمومی

ترم دوم

ترم اول

روشهای تحقیق در روان شناسی

2(نظری)+ 1 (عملی)

روشهای آماری پیشرفته

2واحد(نظری)+ 1واحد(عملی)

نظریه های شخصیت 2 واحد نظری

روان شناسی عمومی    3 واحد نظری

روان شناسی احساس و ادراک

2 واحد نظری

پیسکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

2 واحد نظری

روان شناسی یادگیری و تفکر 2 واحد نظری

 

روان شناسی رشد پیشرفته  2واحد نظری

 

 

روان شناسی کودکان استثنایی

2واحد(نظری)+ 1واحد(عملی)

جمع واحد : 12

جمع واحد : 10

 

ترم چهارم

ترم سوم

 

اخذ واحد پایان نامه

 

 

انگیزش و هیجان  2

واحد نظری

روان شناسی تجربی 2

واحد نظری

مبحث جدید در آسیب شناسی روانی

2واحد نظری

روان شناسی اجتماعی پیشرفته2

واحد نظری

سمینار در نظریه ها و یافته های روان شناسی

2واحد نظری

جمع واحد: 4

جمع واحد: 12

 

برنامه ترم بندی رشته مشاوره خانواده

ترم دوم

ترم اول

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی

 2واحد(نظری)+1 واحد (عملی)

آمار استنباطی پیشرفته          2 واحد نظری

تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1 واحد عملی

هدایت و مشورت در اسلام    2 واحد نظری

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

واحد2(نظری)+ 1واحد (عملی)

نظریه های پیشرفته در مشاوره و روان درمانی

3 واحد نظری

مشاوره ازدواج 3 واحد نظری

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی  2واحد(نظری)+  1 واحد(عملی)

جمع واحد : 10

جمع واحد : 10

 

ترم چهارم

ترم سوم

 

پایان نامه

 

 

سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج

2 واحد (نظری)+  واحد1 (عملی)

کارورزی در مشاوره ازدواج و خانواده

3 واحد عملی

سمینار مسائل خانواده و ازدواج 2 واحد نظری

جمع واحد: 4

جمع واحد: 8

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.