گروه حقوق

 
نام درس روز ارائه کلاس ساعت شروع ساعت پایان مکان برگزاری کلاس نام استاد نام خانوادگی استاد رشته گرایش اصلی/ فرعی مشخصات آزمون از ساعت تا ساعت
سمینار سه شنبه 13 14 کلاس شماره 203 مرتضی شهبازی نیا حقوق تجارت بین الملل اصلی 04/24 9 11
حقوق تجارت الکترونیکی سه شنبه 9 10 کلاس شماره 203 مصطفی نورالهی حقوق تجارت بین الملل اصلی 04/19 9 11
حقوق رقابت در تجارت بین المللی سه شنبه 10 11 کلاس شماره 203 مصطفی نورالهی حقوق تجارت بین الملل اصلی 04/17 13 15
بیع بین الملل 2 سه شنبه 11 13 کلاس شماره 203 محمد صادق لبانی مطلق حقوق تجارت بین الملل اصلی 04/15 9 11
قراردادهای بین المللی سه شنبه 15 16 کلاس شماره 203 محمد صادق لبانی مطلق حقوق تجارت بین الملل اصلی 04/12 13 15
حقوق حمل و نقل دریایی کالا دو شنبه 11 13 کلاس شماره 204 سیدکمال سجادی حقوق تجارت بین الملل اصلی 04/27 9 11
کلیات حقوق مالکیت فکری دو شنبه 9 11 کلاس شماره 204 سیدکمال سجادی حقوق تجارت بین الملل اصلی 04/29 13 15
تعارض قوانین تطبیقی و صلاحیت بین المللی دادگاهها دو شنبه 13 15 کلاس شماره 204 مریم افشاری حقوق تجارت بین الملل اصلی 04/22 13 15
حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) دو شنبه 11 13 کلاس شماره 203 مصطفی نورالهی حقوق خصوصی اصلی 04/14 13 15
آیین دادرسی مدنی دو شنبه 13 15 کلاس شماره 203 مصطفی نورالهی حقوق خصوصی اصلی 04/16 9 11
حقوق تجارت دو شنبه 9 11 کلاس شماره 203 سحر قبادی حقوق خصوصی اصلی 04/12 9 11
سمینار سه شنبه 14 15 کلاس شماره 202 مرتضی شهبازی نیا حقوق خصوصی اصلی 04/24 9 11
حقوق مدنی 2 سه شنبه 12 14 کلاس شماره 202 سیدکمال سجادی حقوق خصوصی اصلی 04/28 9 11
اصول فقه سه شنبه 8 11 کلاس شماره 202 محمد صادق لبانی مطلق حقوق خصوصی اصلی 04/20 13 15
سمینار سه شنبه 15 1 کلاس شماره 204 مرتضی شهبازی نیا حقوق مالی-اقتصادی اصلی 04/24 9 11
تجزیه و تحلیل آراء قضائی مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی سه شنبه 12 14 کلاس شماره 204 مصطفی نورالهی حقوق مالی-اقتصادی اصلی 04/28 13 15
سازمان های اقتصادی بین المللی سه شنبه 9 10 کلاس شماره 204 سیدکمال سجادی حقوق مالی-اقتصادی اصلی 04/22 9 11
حقوق مسئولیت مدنی سه شنبه 10 12 کلاس شماره 204 سیدکمال سجادی حقوق مالی-اقتصادی اصلی 04/26 9 11
روش های استقراض از منابع مالی بین المللی سه شنبه 16:30 1 کلاس شماره 204 محمد صادق لبانی مطلق حقوق مالی-اقتصادی اصلی 04/29 9 11
متون حقوقی 2 دو شنبه 10 11 کلاس شماره 205 مصطفی نورالهی حقوق مالی-اقتصادی اصلی 04/15 9 11
حقوق مالیاتی دو شنبه 13 14 کلاس شماره 205 احمد شهنیائی حقوق مالی-اقتصادی اصلی 04/20 9 11
حقوق رقابت دو شنبه 11 12 کلاس شماره 205 امیرعباس علاءالدینی حقوق مالی-اقتصادی اصلی 04/17 13 15
حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران دو شنبه 8 9 کلاس شماره 205 محمد صادق لبانی مطلق حقوق مالی-اقتصادی اصلی 04/13 13 15