گروه حسابداری

نام درس روز   شروع  پایان  کلاس  استاد رشته گرایش  آزمون از ساعت تا ساعت
روش
تحقیق
یک شنبه 17 19 2002 حاجیان حسابداری 1400/04/24 9 11
تئوری
حسابداری 2
یک شنبه 14 17 2002 حجازی حسابداری 1400/04/20 13 15
بررسی
موارد
خاص در
حسابداری
شنبه 17 19 2001 خوش طینت  حسابداری 1400/04/15 13 15
متون
تخصصی
به زبان
انگلیسی
شنبه 13 15 2001 زمانی حسابداری 1400/04/29 13 15
اقتصاد سنجی شنبه 15 17 2001 وقوعی حسابداری 1400/04/12 13 15
حسابداری
مدیریت
پیشرفته
با رویکرد
استراتژیک
شنبه 15 18 2002 حجازی حسابداری
مدیریت
1400/04/16 9 11
زبان پیش
تخصصی
دو شنبه 14 16 2002 زمانی حسابداری
مدیریت
1400/04/29 13 15
روش تحقیق دو شنبه 16 18 2002 یوسفی اصل حسابداری
مدیریت
1400/04/24 9 11
اقتصاد سنجی شنبه 13 15 2002 وقوعی حسابداری
مدیریت
1400/04/12 13 15
مدیریت
ریسک - ابزار ها
و سیستم ها
دو شنبه 18 20 2002 رحیمیان حسابداری
مدیریت
1400/04/21 13 15
تئوری های
حسابداری
شنبه 13 16 2013 خوش طینت  حسابرسی 1400/04/20 13 15
سیستم های
اطلاعاتی
حسابداری
(AIS)
یک شنبه 14 16 2013 حاجیان حسابرسی 1400/04/28 13 15
روش تحقیق
(حسابرسی)
شنبه 16 18 2013 یوسفی اصل حسابرسی 1400/04/24 9 11
حسابرسی
فناوری
اطلاعات
یک شنبه 10 12 2001 رحیمیان حسابرسی 1400/04/15 13 15
بررسی موارد
خاص در
حسابرسی
(افته کاوی)
یک شنبه 8 10 2001 لنگری حسابرسی 1400/04/12 9 11