گروه حسابداری (كارشناسي)

رشته تحصیلی

مدیریت امور بانکی

ترم تحصیلی

ترم 1

ترم 3

ترم 5

ترم 7

شماره کلاس

102

103

104

107

شنبه

     

تربیت بدنی 1 و 2

     

دكترحصارکی

     

8-10 (108)

     

پژوهش عملیاتی 2

     

دكترکلانتری

     

10-13(108)

       
       
       

یکشنبه

ریاضی پیش دانشگاهی

مبانی سازمان و مدیریت

بانکداری داخلی 2

روش تحقیق

خانم دكترچقازردی

 

آقای دكترزمانی

خانم دكترنظمی

8-11

8-11 (201)

8-11

8-11

اصول حسابداری 1

اصول بانکداری

پژوهش عملیاتی 1

کامپیوتر

خانم دكتریوسفی

مهندس معلمیان

دكترنوفرستی

دكتراخترکاوان

11-14

11-14

11-14

11-14

   

آمار

 
   

جناب آقای تقوی طلب

 
   

11-13 (106)

 

دوشنبه

       
       

سه شنبه

روانشناسی

پول و بانک

مدیریت مالی 1

حسابرسی داخلی

خانم دكترهاشمی

دكترزنجانی

خانم دكترزمانی

دكترتک دهقان

11-14

9-11

8-11

8-10

اصول اقتصاد 1

ریاضی کاربردی 2

نظریه پول

سازمان های پولی و مالی

دكتردهقانی

خانم دكتراصغری

دكترولیمقدم زنجانی

خانم دكترکیانی راد

11-13

11-14

11-13

10-12

   

آمار

توسعه اقتصادی

   

جناب آقای تقوی طلب

دكتردهقانی

   

13-15

13-16

چهارشنبه

       
       

پنجشنبه

زبان پیش

حسابداری صنعتی 1

مدیریت منابع انسانی

جغرافیای اقتصادی

دكترحاج ملک

دكترخوشکار

دكترصادق

خانم دكترخیراندیش

8-10

8-11

8-11

8-10

اصول اقتصاد 1

حقوق اساسی

اندیشه 2

حسابداری مالیاتی

دكتردهقانی

دكترصیقلانی

دكترحقیقت

دكترقزلباش

11-13

11-13

11-13

10-12

اندیشه اسلامی 1

تفسیر موضوعی قرآن

کلیات حقوق

بانکداری خارجی 2

دكترحقیقت

دكترآقاجری

دكترصیقلانی

جناب آقای زمانی

13-15

13-15

13-15

13-16

 

رشته تحصیلی

حسابداری

ترم تحصیلی

ترم 1

ترم 3

ترم 5

ترم 7

شماره کلاس

102

103

104

107

شنبه

اصول حسابداری 1

حسابداری میانه 1

حسابداری پیشرفته 1

مدیریت مالی 2

خانم دكترحاجیان

خانم دكترزمانی

خانم دكتریوسفی

خانم دكترکیانی راد

9-11

9-11

8-11

8-11

اصول اقتصاد 1

مالیه عمومی

مدیریت مالی 1

روش تحقیق

خانم دكترفرحبخش

دكترولیمقدم زنجانی

دكترحاجیان

خانم دكترنظمی

11-14

11-13

11-14

11-13

   

حسابداری میانه 2

تربیت بدنی 1 و 2

   

خانم دكترحمیدی

دكترپور کیانی

   

9-11(104)

14-16

یکشنبه

       
       

دوشنبه

اصول حسابداری 1

اندیشه اسلامی 2

اصول حسابرسی 1

بازار سرمایه

خانم دكترحاجیان

دكترشرفی

دكتررحیمیان

خانم دكتریوسفی

8-10

8-10

8-11

8-11

اخلاق اسلامی

حسابداری میانه 1

آمار2

حسابرسی 2

دكترشرفی

خانم دكترزمانی

جناب آقای تقوی طلب

دكتررحیمیان

10-12

10-12

11-13

11-14

زبان پیش دانشگاهی

پول و ارز و بانکداری

آمار1

 

خانم دكترشبرنگ

خانم دكترپورفتحی

خانم دكتراصغری

 

12-14

12-15

11-13

 
   

حسابداری میانه 2

 
   

خانم دكترحمیدی

 
   

13-15

 

سه شنبه

     

پیشرفته 2

     

دكترحمیدی

     

8-11

     

تحقیق در عملیات

     

دكترکلانتری

     

(101)11-14

       
       
       

چهارشنبه

فارسی

بهایابی 1

زبان تخصصی 2

حسایرسی کنترل های داخلی

خانم دكترمحمدی

خانم دكترحمیدی

سرکار خانم عبدالعلیزاده

دكترغواصی

8-11

8-11

11-13

8-11

ریاضی پیش دانشگاهی

ریاضی 2

بهایابی 2

مبانی حسابداری بخش عمومی

خانم دكترمحمودزاده

خانم دكتراصغری

خانم دكترزمانی

دكتررحیمی باغ ابریشمی

11-13

11-14

8-11

11-14

   

ریشه های انقلاب

ریشه های انقلاب

   

دكترآقاجری

دكترآقاجری

   

14-16

14-16