گروه اقتصاد نظری

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

اقتصاد کلان 1

شنبه

10

11:30

3003

حسین

جوشقانی

اقتصاد نظری

04/04

8

10

اقتصاد کلان 1

دو شنبه

10

11:30

3003

حسین

جوشقانی

اقتصاد نظری

04/04

8

10

اقتصاد سنجی کاربردی

سه شنبه

13:30

15

3003

محمد

حسینی

اقتصاد نظری

     

اقتصاد سنجی 2

یک شنبه

10

11:30

3005

محمد

حسینی

اقتصاد نظری

03/31

8

10

اقتصاد سنجی 2

یک شنبه

13:30

15

3005

محمد

مروتی 

اقتصاد نظری

03/31

8

10

اقتصاد سنجی 2

سه شنبه

10

11:30

3005

محمد

حسینی

اقتصاد نظری

03/31

8

10

اقتصاد سنجی 2

سه شنبه

13:30

15

3005

محمد

مروتی 

اقتصاد نظری

03/31

8

10

اقتصاد خرد 2*

شنبه

15:30

17

3003

فرشاد

حق پناه

اقتصاد نظری

04/02

8

10

اقتصاد خرد 2*

دو شنبه

15:30

17

3003

فرشاد

حق پناه

اقتصاد نظری

04/02

8

10

اقتصاد بانکداری

یک شنبه

15

18

3003

محمد

پور غلامعلی

اقتصاد نظری

     

مباحث منتخب مالی

یک شنبه

15

18

3005

مهدی

حیدری

اقتصاد نظری

04/07

8

10

اقتصاد سنجی کاربردی

یک شنبه

13:30

15

3003

محمد

حسینی

اقتصاد نظری

     

ارزیابی و مدیریت ریسک

یک شنبه

8

09:30

3005

مهدی

حیدری

اقتصاد نظری

04/09

8

10

ارزیابی و مدیریت ریسک

سه شنبه

8

09:30

3005

مهدی

حیدری

اقتصاد نظری

04/09

8

10

سازمان های صنعتی

شنبه

14

15:30

3003

لیلا

شیوا

اقتصاد نظری

04/14

11

13

سازمان های صنعتی

دو شنبه

14

15:30

3003

لیلا

شیوا

اقتصاد نظری

04/14

11

13

روش تحقیق

چهار شنبه

07:30

10:30

3003

محمد

مروتی 

اقتصاد نظری

04/08

8

10