کتاب حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری با نگاه مفهومی– مدیریتی منتشر شد.

کتاب حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری با نگاه مفهومی– مدیریتی منتشر شد.

کتاب حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری با نگاه مفهومی– مدیریتی که توسط ابوالقاسم فخاریان تالیف شده در انتشارات دانشگاه خاتم منتشر شد.این کتاب دارای چهارده فصل می باشد و هدف آن معرفی مفاهیم، ابزار و تکنیکها و کارکردهای حسابداری مدیریت به مدیران بانکها و فراهم ساختن زمینه های لازم برای استقرار و بهره برداری از سیستم اطلاعاتی جامع و محوری در صنعت بانکداری کشور است.

برای تهیه این کتاب با شماره 89174074 تماس بگیرید.