کاربرد نسل چهارم صنعت در زنجیره تامین هوش مصنوعی، بلاک چین

گروه مهندسی صنایع دانشگاه خاتم برگزار می کند
نخستین نشست تخصصی گروه با موضوع

 
"در این نشست اثرات نسل چهارم صنعت بر زنجیره تامین معرفی شده و موقعیتهای نوظهور پژوهش در این زمینه بررسی می شود. تمرکز بیشتر در زمینه اثرات فناوری های هوش مصنوعی و زنجیره بلوک بر زنجیره تامین می باشد. دومقاله مرتبط منتشر شده این پژوهشگر در سال 2021 نیز معرفی می شوند."
کاربرد نسل چهارم صنعت در زنجیره تامین هوش مصنوعی، بلاک چین
این نشست با حضور اعضای هیئت علمی و اساتید گروه مهندسی صنایع برگزار می شود
دبیر نشست: دکتر محمد حسین جهانگیری )استادیار گروه مهندسی صنایع( چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 17:30 الی 19:30