پیام نوروزی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکترقاسمی