همایش مشترک داوری (دانشگاه خاتم و موسسه حقوقی تطبیقی فرانسه)