همایش آشنایی با دوره های ویژه اقتصاد گرایش های «اقتصاد نظری»، «اقتصاد انرژی» و «توسعه اقتصادی و برنامه ریزی»