نهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع اقتصاد مقاومتی و ثروت آفرینی، سخنران مهندس علی اصغر پورمند