مهلت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید تمدید شد

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه

نظر به اینکه تعداد زیادی از دانشجویان در مهلت اعلام شده نتوانسته اند فرم ارزشیابی اساتید را تکمیل کنند لذا به اطلاع می رساند که سایت جهت انجام این مهم فقط در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 11 و 12 خرداد ماه باز می باشد.

امور آموزش