معرفی امور دانشجویی

امور دانشجویی یکی از واحد های معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه خاتم است که مسئولیت هدایت ، نظارت و اجرای فعالیت های مرتبط با دانشجویان به شرح زیر را بر عهده دارد:

  • اجرای سياستهای کلی موسسه در زمينه مسائل و امور مربوط به دانشجويان
  • تشخيص و هدايت دانشجويان متقاضی خوابگاه و راهنمايی جهت اسکان آنان
  • رسيدگی به امور مربوط به خوابگاههای خودگردان
  • تامين وام ها و تسهیلات دانشجويی
  • نظارت بر امر تغذيه و بررسی مسايل مربوطه در اين زمينه
  • نظارت بر آشپزخانه طبخ غذای موسسه
  • نظارت بر امور رفاهی دانشجويان